Regels en afspraken

Op Johannes Bosco hebben we een aantal regels en afspraken. Klik op de link voor onze lestijden en roosterzaken, onze huisregels, voor de afspraken over huiswerk, voor de afspraken rond verzuim en voor informatie over overgang, doorstroming en toelating.

Verder is er op deze pagina nog andere informatie te vinden over hoe het werkt op Johannes Bosco.

Klachtenregeling

Meestal kunnen klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school in onderling overleg tussen leerlingen, personeel, ouders en schoolleiding worden afgehandeld. Een leerling, ouder of personeelslid kan zich altijd wenden tot één van de contactpersonen van de school. Naast contactpersonen heeft de school ook een externe vertrouwenspersoon. Indien de afhandeling, gelet op de aard van de klacht, niet via de bovengenoemde weg mogelijk is of als deze niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan de betrokkene een beroep doen op de klachtenregeling van de school.
Klik hier voor de klachtenregeling.

Procedure schorsing, overplaatsing en verwijdering

De school heeft als mogelijkheid een sanctie op te leggen in de vorm van een schorsing, overplaatsing of verwijdering. Deze sanctie kan worden toegepast in geval van een ernstige en/of herhaaldelijke misdraging, maar ook bij het veelvuldig te laat komen/de les uitgestuurd worden of ongeoorloofde afwezigheid zoals is opgenomen in onze verzuimprocedure. Voor de procedure van schorsing, overplaatsing en verwijdering van school verwijzen we naar het leerlingenstatuut.

Kwalificatieplicht

Om schooluitval te bestrijden is de leerplicht aangevuld met de kwalificatieplicht. Jongeren zijn tot het eind van het schooljaar waarin ze 16 worden volledig leerplichtig. Alle jongeren die dan nog geen startkwalificatie hebben zijn daarna tot hun achttiende verjaardag kwalificatieplichtig, of tot het moment waarop ze een startkwalificatie behaald hebben. Een startkwalificatie is tenminste een mbo-diploma op niveau 2 of een havo- of vwo-diploma.

Privacy toestemming gegevensverwerking

Privacy
We nemen privacy serieus en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens van leerlingen en ouders. In een privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd. Wij voldoen ook aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan ons stelt. Hoe wij aan deze eisen voldoen, hebben wij vastgelegd in het Privacyreglement. Meer over privacy, de privacyverklaring en het privacyreglement zijn hier te vinden.

Toestemming gegevensverwerking
Voor sommige verwerkingen van persoonsgegevens van leerlingen hebben wij schriftelijke toestemming nodig van de ouders of meerderjarige leerling, zoals het aanbieden van diensten door de schoolfotograaf. Ook vinden we het leuk om in onze publicaties, op onze website en in filmpjes beelden van leerlingen te gebruiken. Het gaat om o.a. foto- en filmmateriaal, gemaakt tijdens binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Via het toestemmingsformulier gegevensverwerking vragen wij u aan het begin van het schooljaar om toestemming voor het verwerken van genoemde gegevens. De toestemming wordt gevraagd voor de inschrijvingsduur van de leerling en kan op ieder gewenst moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Vanaf het moment dat de toestemming wordt ingetrokken zal het Trinitas College de betreffende gegevens niet meer verwerken.


Wanneer het gaat om gebruik van portretfoto’s op prominente plaatsen, zoals bijvoorbeeld het omslag van een wervingsbrochure, zal voor gebruik altijd apart om toestemming worden gevraagd.