Leerlingen en school

Hoe we leerlingen informeren

Lesrooster
Alle roosterzaken lopen via de Zermelo-app. Hierop kunnen leerlingen hun lesrooster inzien en worden dagelijkse roosterwijzigingen direct gepubliceerd. Je bent verplicht deze app op je telefoon te installeren.

Huiswerk
Het huiswerk en toetsen worden voor het einde van de les opgegeven en opgenomen in de daarvoor aangewezen digitale leeromgeving of op andere wijze gepubliceerd. Bij lesuitval schuift het huiswerk door naar de eerstvolgende les. Als voor de les een toets gepland was, maakt de docent hiervoor een andere afspraak met de klas.

Elo
We maken gebruik van de elektronische leeromgeving Its Learning. Hierin kunnen docenten huiswerkopdrachten toelichten en ondersteunende lesmateriaal publiceren. Ook wordt de elo gebruikt voor het inleveren/uploaden van huiswerkopdrachten.

Schoolmail
Via school hebben leerlingen een Outlook-mailadres gekregen (naast de elo-mail). Het regelmatig checken van de mail op berichten wordt aangeraden.

Mentor
De mentor is het eerste aanspreekpunt. In de eerste les worden leerlingen geïnformeerd hoe het contact zal en kan lopen.

Leerlingenstatuut
In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van leerlingen. De leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad is betrokken geweest bij de totstandkoming. Het statuut is hier te lezen.

Hoe we leerlingen betrekken

Medezeggenschapsraad
Van elke locaties hebben twee leerlingen zitting in de medezeggenschapsraad.

Klankbordgroep
Daarnaast is er per team een klankbordgroep-ouders en per leerjaar een klankbord-leerlingen. De teamleider organiseert de gespreksinhoud en gespreksfrequentie van bovengenoemde klankbordgroepen.