Bestuur en toezicht

Bevoegd gezag
De rechtspersoon van het Trinitas College is de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard (SKVOH) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41239028, RISN 002832902.
De stichting heeft een raad van bestuur en een raad van toezicht.

Per 1 januari 2022 vindt er een bestuurlijke fusie plaats met het Regius College uit Schagen. De naam van de nieuwe fusieorganisatie wordt de Pontis Onderwijsgroep. Een groter bestuur geeft Johannes Bosco en Han Fortmann nog meer ruimte het eigen gezicht te behouden en onderwijskundig up to date te blijven.

Raad van bestuur
A.A. (Ton) Heijnen (voorzitter raad van bestuur)
Beukenlaan 1 | 1701 DA Heerhugowaard
Postbus 73 | 1700 AB Heerhugowaard
t 072 571 01 44
e bestuurssecretariaat@trinitascollege.nl

De voorzitter raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de onderwijskundige, personele en financiële resultaten van het Trinitas College. De taken en verantwoordelijkheden zijn beschreven in het reglement raad van bestuur SKVOH. De raad van bestuur onderschrijft de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad. Het beloningsbeleid van de stichting is overeenkomstig de vigerende CAO met inachtneming van de Wet Normering Topinkomens.

Trinitas Service & Advies
Trinitas Service & Advies (TSA) ondersteunt de scholen op het gebied van HRM, financiën, facilitair, ict, communicatie, PR en kwaliteitsbeleid. Samen werken zij aan een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige ondersteuning van ons onderwijs. Daarnaast adviseert en ondersteunt het TSA de bestuurder bij de strategische beleidsvoorbereiding en -uitvoering.

Raad van toezicht
D. Reneman (voorzitter)
H. de Waard (vicevoorzitter)
mw. E.A. Scholten
J.C.F. Stuifbergen
G. Gladdines
mw. Y. Willems (trainee)

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht uit te oefenen op de raad van bestuur. Ze toetst of het bestuur het doel van het Trinitas College op een efficiënte en effectieve wijze realiseert. De taken en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht zijn in de statuten van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard vastgelegd en in het reglement raad van toezicht uitgewerkt. De raad van toezicht rapporteert via het jaarverslag. Ze evalueert jaarlijks haar eigen functioneren en communiceert hierover met het bestuur.

De werving-, selectie- en remuneratiecommissie, uit en door de raad van toezicht ingesteld, zorgt voor de voorbereiding van de besluitvorming door de raad van toezicht ter zake van de werving, selectie, voordracht, benoeming, beloning en functioneren van leden van de raad van bestuur. De taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het reglement werving-, selectie- en remuneratiecommissie Trinitas College. Een auditcommissie, bestaande uit twee leden van de raad van toezicht, verricht waar nodig voorbereidend onderzoek aangaande de financiën en de AO/IB (administratieve organisatie en interne beheersing), teneinde de raad van toezicht van advies te kunnen voorzien. Daarnaast fungeert de auditcommissie als klankbord voor de raad van bestuur op het gebied van financiële bedrijfsvoering.