Begeleiding en ondersteuning

Leerlingbegeleiding

We besteden veel aandacht aan de begeleiding van leerlingen. Zo zorgen we ervoor dat de schoolloopbaan van elke leerling zo soepel en prettig mogelijk verloopt. De kleinschaligheid binnen het gebouw en het werken in kleinere teams zorgen ervoor dat iedere leerling gezien en gekend wordt. Vanuit de visie op onderwijs en ondersteuning onderscheiden we twee niveaus van ondersteuning: de basisondersteuning en de extra ondersteuning. De steun van de ouders is voor ons bij alle niveaus van ondersteuning uitermate belangrijk; samen bereiken we veel meer.

Basisondersteuning

Centraal in de begeleiding van de leerlingen staat de mentor. De mentor houdt de studieresultaten van zijn leerlingen bij en is voor de leerling en zijn ouders het eerste aanspreekpunt. Als docenten zich om uiteenlopende redenen zorgen maken over de ontwikkeling van een leerling zullen zij als eerste de mentor inlichten. Deze onderzoekt de situatie en informeert zijn collega’s over het resultaat daarvan. De school organiseert een aantal begeleidingsactiviteiten die vallen onder de basisondersteuning, lees hier verder.

Extra ondersteuning

Als basisondersteuning niet afdoende blijkt te zijn, schakelt de mentor de ondersteuningscoördinator in. Lees hier verder.

Mediawijsheid

In de brugklas worden de brugklasleerlingen mediawijs gemaakt. Wat doe je wel en wat doe je niet op het internet? Hoe ga je op zoek naar informatie? En hoe weet je dat die informatie betrouwbaar is? Daarnaast krijgt de leerling ook lessen in het maken van een PowerPointpresentatie en het werken met programma’s als Word en Excel. Verder maken we ze vaardig in het werken met de Elektronische LeerOmgeving (ELO) zoals wij die op onze school gebruiken.

Decaan

De decaan begeleidt onze leerlingen bij hun loopbaan. Lees hier meer over loopbaanleren.

Anti-pestbeleid

Als school vinden wij het erg belangrijk dat iedereen in ons gebouw zich veilig voelt, dat iedereen gezien en gekend wordt. Pesten is één van de dingen die ervoor zorgen dat iemand zich niet veilig voelt. Als een leerling of collega zich niet veilig voelt dan heeft dat een groot effect op samenwerking en leer- en werkhouding. Om pesten op onze school zoveel mogelijk te voorkomen is een anti-pestbeleid opgesteld. Klik hier voor ons anti-pestprotocol.

Contactpersonen en externe vertrouwenspersoon

Veruit de meeste problemen in de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden opgelost. Een leerling, ouder of personeelslid kan zich altijd wenden tot één van de contactpersonen van de school, klik hier. Naast de contactpersonen heeft de school ook een externe vertrouwenspersoon. Indien de afhandeling, gelet op de aard van de klacht, niet via de bovengenoemde weg mogelijk is of als deze niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan de betrokkene een beroep doen op de klachtenregeling van de school. Klik hier voor de klachtenregeling.

Passend onderwijs

Samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland
Het Trinitas College maakt samen met de andere scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in de regio Noord-Kennemerland deel uit van het Samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland. Mocht een leerling meer ondersteuning nodig hebben dan wij kunnen bieden, dan kunnen we samen met de ouders een aanvraag doen bij het Samenwerkingsverband. Meer informatie is te vinden op de website www.swvnk.nl.