Contact met school

Telefonische bereikbaarheid

Via het algemene telefoonnummer van de school, (072) 574 10 21, kunt u docenten of andere medewerkers van de school gedurende de schooltijden telefonisch bereiken. Als een docent lesgeeft of een medewerker afwezig is, belt deze u op een later tijdstip terug.

Trinitas College, Johannes Bosco
Bezoekadres:
Hectorlaan 7
1702 CL DA Heerhugowaard
Postadres:
Postbus 41
1700 AA Heerhugowaard
t (072) 574 10 21
infojb@trinitascollege.nl

Voor de namen van de schoolleiding, klik hier.

Andere contactpersonen zijn hieronder te vinden:

Decaan
Leerjaar 1 t/m 4: mw. A. Oudhuis

Ondersteuningscoördinator
mw. K. van der Gulik

Remedial Teacher
mw. C. Stegers

Contact- en vertrouwenspersonen
Contact- en vertrouwenspersonen: mw. S. ten Napel en dhr. E. Kaan
Een leerling, ouder/verzorger of personeelslid kan zich altijd wenden tot een van de contact-/ vertrouwenspersonen van de school:
contactpersonenjb@trinitascollege.nl
t (072) 574 10 21 (school)

Externe vertrouwenspersoon
Priyani de Jong, GIMD
e:  priyani.de.jong@gimd.nl
t: 06 – 34 63 02 77

Medezeggenschap (deelraad en GMR):
Op het niveau van de Pontis Onderwijsgroep wordt gewerkt met een afvaardiging van collega’s, ouders en leerlingen uit de verschillende scholen. Op Johannes Bosco zelf werken we met een deelraad die bestaat uit 2 ouders, 2 leerlingen en 4 medewerkers die door respectievelijk ouders, leerlingen en medewerkers zijn gekozen. Ouders kunnen zich rechtstreeks verkiesbaar stellen.

Daarnaast heeft Pontis een gemeenschappelijke medezeggeschapsraad (GMR). In de GMR is elke van de onder de stichting vallende scholen vertegenwoordigd. De helft van de leden van de GMR wordt gekozen door de leden van de deelraden en de andere helft van de leden van de GMR wordt rechtstreeks gekozen door de personeelsleden en ouders/leerlingen.

In principe wordt Johannes Bosco in de GMR vertegenwoordigd door twee personeelsleden en twee ouders en/of leerlingen.

Inspectie van het onderwijs
Het Trinitas College valt onder het inspectiekantoor Utrecht. De contactgegevens van de inspectie zijn te vinden op www.onderwijsinspectie.nl. Ook vindt u hier informatie waar u terecht kunt met vragen over onderwijs en voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of lichamelijk geweld.