Contact met school

Telefonische bereikbaarheid
Via het algemene telefoonnummer van de school, (072) 574 10 21, kunt u docenten of andere medewerkers van de school gedurende de schooltijden telefonisch bereiken. Indien een docent lesgeeft of een medewerker afwezig is, belt deze u op een later tijdstip terug.

Trinitas College, Johannes Bosco
Bezoekadres:
Hectorlaan 7
1702 CL DA Heerhugowaard
Postadres:
Postbus 41
1700 AA Heerhugowaard
t (072) 574 10 21
e infojb@trinitascollege.nl

Voor de namen van de schoolleiding, klik hier.
Klik hier voor informatie over het bevoegd gezag.
Anders contactpersonen zijn hieronder te vinden:

Decanen
tl en bl bovenbouw: mw. S. Slort
tl en bl onderbouw: dhr. G. Metselaar

Ondersteuningsteam
Ondersteuningscoördinator: mw. F. Pronk
Remedial Teacher: mw. C. Stegers
Coördinator Maatschappelijke Stages: mw. C. Blokdijk-Beers
Counselors en interne begeleiders: dhr. A. Sturm en mw. M. Oosterwolde
Orthopedagoog: mw. M. Oosterwolde

Contact- en vertrouwenspersonen
Contact- en vertrouwenspersonen: mw. H.R. Hoff en dhr. A. Sturm
Een leerling, ouder/verzorger of personeelslid kan zich altijd wenden tot een van de contact- / vertrouwenspersonen van de school:
e contactpersonenjb@trinitascollege.nl
t (072) 574 10 21 (school)

Externe vertrouwenspersoon
dhr. R. Berkhout
p/a GIMD
t (06) 18 58 65 84
e r.berkhout@gimd.nl

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad van het Trinitas College bestaat uit vier ouders, vier leerlingen, zes docenten en twee leden van het onderwijsondersteunend personeel. Ouders kunnen zich via de ouderraad verkiesbaar stellen.

Voorzitter: dhr. B. Kubin
Vicevoorzitter: dhr. E. Kaan
Secretaris: mw. I. Locatelli
correspondentieadres:
Postbus 73
1700 AB Heerhugowaard
Voor informatie klik hier.

Inspectie van het onderwijs
Het Trinitas College valt onder het inspectiekantoor Utrecht. De contactgegevens van de inspectie zijn te vinden op www.onderwijsinspectie.nl. Ook vindt u hier informatie waar u terecht kunt met vragen over onderwijs en voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of lichamelijk geweld.