Ouderraad

Doelstellingen en werkwijze
De Ouderraad behartigt de belangen van leerlingen en hun ouders en bevordert de betrokkenheid van ouders bij de school.

Waar houdt de Ouderraad Johannes Bosco zich mee bezig?
Er wordt gemiddeld 5 keer vergaderd gedurende een schooljaar. Tijdens deze openbare vergaderingen wordt een aantal vaste onderwerpen besproken. Denk hierbij aan de geplande activiteiten zoals kerst, open dagen en een thema avond. Ook informatie vanuit het docententeam, de medezeggenschapsraad, eventueel ingekomen post en de actuele financiële status wordt besproken.  De Ouderraad Johannes Bosco beheert een deel van de ouderbijdrage. De schoolherinnering voor de examenleerlingen wordt van de ouderbijdrage aangeschaft, een kleine attentie voor alle leden van het koor tijdens de jaarlijkse kerstviering, een cadeaubon voor de examen vlaggenfoto actie en een cadeaubon voor inspirerende ideeën via de ideeënbus.

Bestuursleden
De Ouderraad Johannes Bosco bestaat momenteel uit 5 bestuursleden, waarvan 1 lid vertegenwoordigd is in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR-Pontis) en de deelraad (MR-Johannes Bosco). Een verbintenis met de ouderraad wordt aangegaan voor de periode dat een kind van de ouder op school zit. Bij het verlaten van de school door het laatste kind komt het lidmaatschap te vervallen. In bijzondere situaties kan het lidmaatschap met een jaar verlengd worden.

Leden schooljaar 2023-2024
voorzitterSusan Mijnheer
secretarisFloor Crezee
penningmeesterSanne Wolkers
ledenChantal Alkemade (lid GMR en MR)
 Sharon Staas
Martine Leuring

Statutenwijziging
Op initiatief van het bestuur van de Pontis scholengroep, ondersteunt door directie van Johannes Bosco, is er in lijn met de besturenfusie d.d. 1 januari 2022 ook gekeken naar de structuur van de ouderverening. Met ingang van 1 augustus 2023 is de ouderbetaalrekening onder gebracht binnen de Pontis onderwijsgroep. Dit betekent dat de oudervereniging als stichting statutair is komen te vervallen, hetgeen veel formele ballast (o.a. kvk) overbodig maakt. De zeggenschap en verantwoordelijkheid van deze betaalrekening rekening blijft in handen van de ouderraad JB.

De ouderraad staat positief tegenover de statutenwijziging.

Rekeningnummer:
NL38INGB 0656373989 t.n.v. Pontis Onderwijsgroep ovv Oudervereniging Johannes Bosco.

Wanneer u interesse heeft om zich bij ons te voegen of u heeft vragen:
ouderraadjb@trinitascollege.nl

Agenda en notulen
Notulen 15 mei 2023
Notulen 13 maart 2023
Notulen 16 januari 2023
Notulen 21 november 2022
Notulen 26 september 2022
Jaaroverzicht 2021-2022