Werken aan kwaliteit

Op het Trinitas College werken we voortdurend aan de kwaliteit van het onderwijs. Op een systematische wijze gaan we na of we waarmaken wat we beloven en of we voldoen aan de eisen die aan ons gesteld zijn. We voeren hierover gesprekken met leerlingen, ouders, medezeggenschapsraad, de Raad van Toezicht (interne toezichthouder) en andere partners. Het stelsel van kwaliteitszorg is uitgewerkt in het schoolplan.

Doen wat we beloven én voldoen aan de wettelijke eisen
In het schoolplan staan de ambities van de school voor een periode van vier jaar beschreven. Deze ambities worden in de vorm van concrete doelen opgenomen in het activiteitenplan van de school. Elk jaar evalueren we in hoeverre de doelen gerealiseerd zijn.
Daarnaast meten we jaarlijks de tevredenheid van leerlingen en ouders door hun te vragen in hoeverre ze het met een aantal vooraf gegeven stellingen eens zijn. De stellingen houden verband met de ambities in het schoolplan en de eisen die aan ons worden gesteld.

Logo-Scholen-op-de-kaart-2

Scholen op de Kaart
Via de website www.scholenopdekaart.nl geven we inzicht in een groot aantal kwaliteitsindicatoren, waaronder de leerling- en oudertevredenheid en resultaten.

Klik hier om Scholen op de Kaart te openen met informatie over Han Fortmann.
Klik hier om Scholen op de Kaart te openen met informatie over Johannes Bosco.

Inspectie van het Onderwijs
Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de inspectie ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is in januari 2018 op beide scholen van het Trinitas College afgerond. De inspectie concludeert dat het onderwijs van voldoende kwaliteit is en de school ook financieel in staat is om in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen! Klik hier voor het volledige rapport.

Jaarlijks presenteert de Inspectie van het Onderwijs onderwijsresultaten per school. Hierbij wordt gekeken naar het gemiddelde resultaat over drie leerjaren op vier indicatoren. Het inspectieoordeel voor alle onderwijssoorten op het Trinitas College is Voldoende. ​

Klik hier​ voor de meest recente onderwijsresultaten van het Han Fortmann.
​Klik hier​ voor de meest recente onderwijsresultaten van de Johannes Bosco.