Extra ondersteuning

Als basisondersteuning niet afdoende blijkt te zijn, schakelt de mentor de ondersteuningscoördinator in. De ondersteuningscoördinator verzorgt de ondersteuning niet zelf, maar begeleidt leerlingen wel naar de meest passende ondersteuning binnen en/of buiten de school. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van problemen in de thuissituatie, angstproblematiek of gedragsproblemen waarbij ingezet wordt op (oplossingsgerichte) gesprekken met schoolmaatschappelijk werk of een trajectbegeleider binnen de school. Ook kan er gezocht worden naar een oplossing buiten de klas. Dit kan in de vorm van tijdelijke plaatsing in de trajectklas. Dit is een voorziening voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. De bedoeling is dat leerlingen zoveel mogelijk het lesrooster van hun eigen klas volgen, maar dat zij (tijdelijk) terug kunnen vallen op de trajectklas als dat nodig mocht blijken.

Voor leerlingen die gebruikmaken van extra ondersteuning wordt in de meeste gevallen een TOP dossier aangemaakt door de trajectbegeleider. TOP staat voor Totaal Ontwikkel Plan. Het is een webbased hulpmiddel waar leerling, ouders, leerkracht en eventuele andere professionals handelingsgericht in samenwerken. Het is een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en plan van aanpak in één document.

Een overzicht van alle vormen van ondersteuning is te vinden op de ondersteuningskaart, klik hier voor de ondersteuningskaart 2021-2022.
De wet Passend Onderwijs schrijft voor dat elke school over een schoolondersteuningsprofiel beschikt. Daarin legt de school (schoolbestuur) eenmaal per vier jaar vast welke begeleiding en ondersteuning de school kan bieden.