Basisondersteuning

Centraal in de begeleiding van de leerlingen staat de mentor. De mentor houdt de studieresultaten van zijn leerlingen bij en is voor de leerling en zijn ouders het eerste aanspreekpunt. Als docenten zich om uiteenlopende redenen zorgen maken over de ontwikkeling van een leerling zullen zij als eerste de mentor inlichten. Deze onderzoekt de situatie en informeert zijn collega’s over het resultaat daarvan. De school organiseert een aantal begeleidingsactiviteiten die vallen onder de basisondersteuning.

Mentortijd
Alle klassen hebben mentortijd en een mentorles op het lesrooster staan. De mentor maakt dan een afspraak met de hele klas of met een groepje leerlingen of voert een individueel mentorgesprek.

Mentorles: In dit lesuur staan de volgende thema’s centraal.
• Leren leren: het ontwikkelen van studievaardigheden.
• Leren leven: het ontwikkelen van maatschappelijke vaardigheden.
• Leren kiezen: het maken van keuzes met betrekking tot vakkenpakket en vervolgopleiding.

Leren leren: studiecompetenties
Belangrijk bij het leren leren is het ontwikkelen van studiecompetenties zoals plannen en organiseren, presenteren, ontwikkelen van leerstrategieën, zelfstandig werken, doorzettingsvermogen, opzoek- en onderzoekvaardigheden. Dit zijn belangrijke vaardigheden om van leren een succes te maken.

Leren leven: ‘goed met elkaar omgaan’
We besteden veel aandacht aan het zich bewust maken van waarden en normen. Samen met klasgenoten worden activiteiten en opdrachten gedaan, die het besef van ‘goed met elkaar omgaan’ versterken. Voor het optimaal functioneren van leerlingen en het ontwikkelen van hun talenten zijn vaardigheden als zelfvertrouwen, doordacht beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en rekening met elkaar houden onmisbaar.

Leren kiezen: loopbaanleren
Bij loopbaanleren staan de talenten en de loopbaan van leerlingen centraal. Op Johannes Bosco is ons hele onderwijs erop gericht om leerlingen te leren goede keuzes te maken voor het leven én te leren een balans te vinden tussen werken en leven. Het leven zit immers vol ervaringen! Op Johannes Bosco streven we ernaar om samen met leerling, mentor, vakdocent en decaan deze ervaringen om te zetten in leerervaringen. Vanuit deze leerervaringen kunnen leerlingen een bewuste keuze maken met betrekking tot hun vakkenpakket, vervolgopleiding en beroepsrichting. Beroepsgeoriënteerde (mini)stages maken onderdeel uit van het loopbaanleerprogramma.

Studiebegeleiding
Als een leerling een leerachterstand heeft opgelopen, een deel van de stof niet begrijpt of niet weet hoe hij een bepaald onderwerp aan moet pakken, wordt er met de leerling een afspraak gemaakt voor extra uitleg en oefening met een vakdocent. Dat zal meestal in een flexuur worden georganiseerd.

Studieplein
Om de leerlingen beter te kunnen ondersteunen bij hun schoolwerk hebben we een van de aula’s ook als studieplein ingericht. Dit studieplein is bedoeld voor leerlingen die rustig willen studeren, lezen of huiswerk maken en daar graag begeleiding bij willen. Er is ook de mogelijkheid om iets te printen, te scannen of een kopie te maken.
Het studieplein is alle dagen geopend van 08.15 tot 16.30 uur, behalve in de pauzes.

Taal en rekenen
Taal- en rekenvaardigheden zijn basisvaardigheden die elke leerling nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. In de onderbouw besteden we specifiek aandacht aan verschillende onderdelen van deze domeinen.

Aan het begin van het schooljaar wordt bij alle brugklas- en tweedeklasleerlingen de ontwikkeling van hun reken- en taalvaardigheid in beeld gebracht door middel van een referentietoets. Vervolgens krijgt elke leerling een traject op maat om zich verder te ontwikkelen naar het door hen gewenst niveau.

Alle leerlingen volgen in de brugklas taal- en rekenlessen onder begeleiding van hun vakdocent Ook voor de leerlingen die graag naar de havo willen toegroeien, is de ontwikkeling van lees-, taal- en rekenvaardigheden erg belangrijk. In de tweede klas worden de rekenvaardigheden binnen de flexuurorganisatie aangeboden. 

Zelfvertrouwen
Leerlingen uit de onderbouw bij wie schoolprestaties negatief beïnvloed worden door gebrek aan zelfvertrouwen kunnen extra begeleiding krijgen in de vorm van faalangstreductietraining. Voor leerlingen in de eindexamenklas wordt er een examenvreesbijeenkomst georganiseerd met tips en adviezen om met examenvrees om te gaan. In de bovenbouw kan een leerling met faalangst of examenvrees ook een aantal (maximaal 5) begeleidende gesprekken krijgen (individueel of in kleine groepen).

Playing for Success
Johannes Bosco participeert in Playing for Success Alkmaar. Dit is een naschools programma voor kinderen die (tijdelijk) om sociaal emotionele redenen niet optimaal presteren. Het programma leidt tot meer zelfvertrouwen en motivatie en daardoor tot betere prestaties. Playing for Success Alkmaar richt zich op kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en jongeren uit de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs. De deelnemers gaan mee naar een uitdagende en inspirerende plek buiten de school, waar ze zoveel mogelijk positieve leerervaringen opdoen: het AFAS Stadion van voetbalorganisatie AZ. Nadere informatie is te vinden op https://www.playingforsuccess.nl/Alkmaar en via de teamleider onderbouw.

Dyslexiebegeleiding
Leerlingen die al vanaf de basisschool in het bezit zijn van een dyslexieverklaring krijgen een faciliteitenkaart. Deze kaart geeft bijvoorbeeld recht op extra tijd bij toetsen maar ook op auditieve ondersteuning bij toetsen. De leerling geeft zelf aan welke faciliteiten gewenst zijn. Leerlingen met een dyslexieverklaring kunnen ook een periode extra ondersteuning aanvragen bij de dyslexiecoach gericht op bijvoorbeeld het leren van een vreemde taal.