schooljaar 2021-2022

Schoolkosten

Voor u als ouder zijn er twee verschillende soorten kosten als uw kind bij ons op school zit:

 1. Schoolkosten voor rekening van de ouders[1].
  Dit zijn materialen die persoonsgebonden zijn, zoals gymkleding en veiligheidskleding en/of -schoenen in de bovenbouw van de beroepsgerichte leerweg.
 2. Vrijwillige ouderbijdrage.
  Uit de vrijwillige ouderbijdrage bekostigen we activiteiten die we in het belang van onze van  onze leerlingen organiseren, maar waar de school geen geld van de overheid voor ontvangt. Dat betekent dat als de ouders hier niet aan bijdragen, we deze activiteiten niet meer kunnen uitvoeren. We proberen de kosten wel zo laag mogelijk te houden en hanteren de gedragscode ‘schoolkosten Voortgezet Onderwijs’.
  Jaarlijks worden deze bedragen en de regeling in de MR aan de oudergeleding ter instemming voorgelegd. Op basis van een globaal activiteitenplan en een begroting worden schoolkosten en de vrijwillige ouderbijdrage per locatie voor het volgende schooljaar na instemming van de oudergeleding vastgesteld.
  De Regeling schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage 2021-2022 is hier in te zien.

schoolkosten voor rekening van ouders

Voor leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg die aan het einde van het tweede jaar kiezen voor een afdeling: Zorg en Welzijn, Dienstverlening en Producten of Techniek Talent geldt een verplichte bijdrage voor de aanschaf van veiligheidskleding, koksbuizen, veiligheidsschoenen en dergelijke. Deze bedraagt éénmalig maximaal € 50,-; de spullen zijn dan eigendom van de leerling.

vrijwillige ouderbijdrage

Met instemming van de oudergeleding van de MR is gekozen om de vrijwillige ouderbijdrage op te splitsen in de volgende categorieën:

 1. Ouderbijdrage algemeen;
 2. Ouderbijdrage voor werkweken, stedenreizen en uitwisselingen waarvoor gespaard wordt;
 3. Ouderbijdrage voor overige activiteiten;
 4. Aanschaf van een notebook door ouders.
 1. Ouderbijdrage algemeen

De ouderbijdrage algemeen wordt jaarlijks vastgesteld. We maken een inschatting van wat we nodig hebben om verschillende activiteiten in de verschillende leerjaren te kunnen organiseren. Deze ouderbijdrage algemeen wordt o.a. besteed aan:

 • excursies, voorstellingen, schoolfeesten, decemberactiviteiten, e.d.;
 • mentoractiviteiten;
 • activiteiten rond examens en diploma-uitreikingen;
 • sportdagen en –toernooien;
 • reis- en ongevallenverzekering;
 • bijdrage ouderraad.

2. Ouderbijdrage voor werkweken, stedenreizen en uitwisselingen waarvoor gespaard wordt

In 3- en 4-vmbo worden jaarlijks meerdaagse activiteiten georganiseerd. Om de kosten voor ouders te spreiden over meerdere jaren wordt een deel van deze ouderbijdrage gespaard. In het jaar waarin de activiteit plaatsvindt, worden de feitelijke kosten min het tot dan gespaarde bedrag in rekening gebracht.

In onderstaande tabel kunt u de Ouderbijdrage algemeen en Ouderbijdrage voor meerdaagse activiteiten terugvinden voor schooljaar 2021-2022. Voor de brugklas gaat het om een bedrag van € 127,50 per leerling, inclusief de kosten voor het brugklaskamp en € 20,- als spaarbedrag.

3. Ouderbijdrage voor overige activiteiten

Op JB is er een activiteit waarvoor we apart een eigen bijdrage vragen en dat is een reis naar Ravensbrück die georganiseerd wordt vanuit het vak geschiedenis. Het gaat om een niet verplichte activiteit waarvoor ouders en leerlingen zelf kunnen kiezen of zij willen deelnemen. Elk jaar wordt opnieuw besloten of deze reis wel of niet wordt aangeboden.

4. Aanschaf van een notebook door ouders
Via de website informeren we ouders over het ‘waarom’ en het ‘hoe’ van de aanschaf van een notebook, klik hier.

Hoe kunt u betalen?
Wij maken gebruik van het digitale betaalsysteem WIS Collect. Voor de inning van de ouderbijdrage ontvangt u in september/oktober 2021 een link voor de betaling van de ouderbijdrage 2021-2022. U kunt betalen via iDeal of via een eigen overboeking.

Doorgang activiteiten
De schoolleiding kan besluiten om een activiteit of werkweek geen doorgang te laten vinden. Dat kan op grond van onvoldoende (betalende) deelname of mogelijke omstandigheden die het waarborgen van de veiligheid en welzijn van leerlingen en begeleiders zouden kunnen verstoren. In dat geval worden betaalde bedragen, na aftrek van eerder gemaakte niet te verrekenen kosten, terugbetaald. In dat geval worden betaalde bedragen, na aftrek van eerder gemaakte niet te verrekenen kosten, terugbetaald.

Betalingsregeling/ontheffing
Uiteraard is het mogelijk dat u vanwege persoonlijke omstandigheden (even) niet in staat bent de gevraagde vrijwillige bijdrage te betalen. U kunt contact met ons opnemen via email: ouderbijdrage@trinitascollege.nl. Wij kunnen dan eventueel een betalingsafspraak met u overeenkomen. In de eerder genoemde Regeling schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage 2021-2022 kunt u hier meer over lezen.

Financiële tegemoetkoming
In een aantal gemeenten kunnen ouders onder bepaalde voorwaarden een financiële tegemoetkoming voor de schoolkosten krijgen. Meer informatie hierover kunt u vinden op hier vinden.
Ook kan een tegemoetkoming via het kindgebonden budget van de Belastingdienst plaatsvinden. Op de websites www.rijksoverheid.nl en www.belastingdienst.nl is hierover de meest recente informatie te vinden.

Kluisjes
Alle leerlingen zijn verplicht tot het gebruik van een kluisje. Voor het gebruik van het kluisje brengen wij een borg in rekening van €10,-. Deze borg moet bij het afhalen van de kluissleutel contant worden voldaan. Na afloop van de schoolloopbaan moet de sleutel weer worden ingeleverd en wordt de borg terugbetaald.

Verzekeringen
Ten behoeve van de leerlingen is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze geldt uitsluitend voor lichamelijk letsel. Schade aan materiële zaken (bijvoorbeeld bril, boeken, kleding) wordt niet vergoed. De verzekering is van kracht op schooldagen gedurende school- en reistijd. Een buitenlandse reis (in schoolverband), ook in de vakantie, valt daar ook onder. Hiervoor is tevens een doorlopende reisverzekering afgesloten. Ook leerlingen die stage lopen zijn verzekerd. Bij een ongeval dat binnen de termen van de verzekering valt, moet zo spoedig mogelijk een verzekeringsformulier worden ingevuld en opgestuurd. Dit formulier is te verkrijgen bij de financiële administratie van de school. De verzekeringen kennen maximale vergoedingen.

[1] Overal in deze informatie waar u ouders leest, kunt u ook ouder of verzorger(s) lezen.