Leermiddelen

Het Trinitas College krijgt, zoals alle vo-scholen in Nederland, een vergoeding voor de schoolboeken van de overheid. Ouders hoeven dus niet te betalen voor leerboeken, werkboeken, projectboeken, tabellenboeken, examenbundels, eigen leermateriaal van de school, de licentiekosten van digitaal lesmateriaal, cd’s en dvd’s met lesmateriaal.

Leerlingen zijn verplicht boeken uit het boekenpakket te kaften en ervoor te zorgen dat deze boeken het hele jaar gekaft blijven. Boeken mogen uitsluitend in een stevige waterdichte boekentas of rugzak vervoerd worden. Schade aan of vermissing van het geleende lesmateriaal dient te worden vergoed. Het verschuldigde bedrag moet onmiddellijk bij het inleveren van de boeken worden voldaan.

Lesmaterialen en ondersteunende materialen die niet specifiek voor één leerjaar bedoeld zijn, zoals een atlas, een woordenboek of een rekenmachine, zijn niet gratis. Deze materialen moeten door (de ouders van) de leerlingen zelf worden aangeschaft. Ouders worden hierover door middel van een brief geïnformeerd. Het (interne) boekenfonds is verantwoordelijk voor de distributie van de gratis leermiddelen.

Schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage

Klik voor het overzicht van de schoolkosten en de vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2020-2021 hier. Hieronder worden de schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage toegelicht:

Schoolkosten
Er zijn drie soorten schoolkosten. De eerste categorie komt voor rekening van de school en bevat het lesmateriaal. De tweede categorie schoolkosten is voor rekening van de ouders. Dit zijn materialen die persoonsgebonden zijn, zoals gymkleren, of zaken die meerdere leerjaren of door meerdere kinderen binnen één gezin gebruikt kunnen worden, zoals woordenboeken en atlassen. De derde categorie zijn de overige schoolkosten voor activiteiten waar de school geen geld van de overheid voor ontvangt. Vaak wordt voor deze kosten een bijdrage gevraagd van de ouders. Deze ouderbijdrage is vrijwillig.

Vrijwillige ouderbijdrage
Onze school ontvangt voor het normale onderwijsprogramma financiering vanuit het ministerie van OCW. Hiermee worden de kosten van de school en de lessen betaald. Daarnaast organiseren wij tal van activiteiten die buiten het normale onderwijsprogramma vallen, maar wel een belangrijke bijdrage leveren aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van onze leerlingen. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen, vragen we een bijdrage van de ouder(s)/verzorger(s).
Wij realiseren ons dat het gaat om een vrijwillige bijdrage, waarvoor op dit moment veel aandacht is in pers en politiek. Tegelijk willen we benadrukken dat het hier gaat om de financiering van activiteiten die we in het belang van onze missie en visie voor onze leerlingen organiseren en waar we geen bijdrage van de overheid voor krijgen. Dat betekent dat als ouder(s)/verzorger(s) hier niet aan bijdragen, we de activiteiten niet meer kunnen uitvoeren. We proberen de kosten wel zo laag mogelijk te houden en hanteren de gedragscode ‘Schoolkosten Voortgezet Onderwijs’.

Uit de ouderbijdrage worden de volgende activiteiten gefinancierd: kennismakingsdagen, excursies, werkweken, uitwisselingen, vieringen, het werk van de oudervereniging, culturele manifestaties als toneel, muziek en film. Ook de collectieve ongevallenverzekering wordt uit de ouderbijdrage gefinancierd.

Voor activiteiten en middelen die niet strikt noodzakelijk zijn voor het onderwijsleerproces mag de school een bijdrage vragen. Indien een ouder/verzorger ervoor kiest deze bijdrage niet te voldoen, dan geldt voor dit schooljaar nog steeds dat de betrokken leerling in principe niet kan meedoen aan deze activiteit of gebruik kan maken van deze faciliteit.
Natuurlijk willen we leerlingen niet uitsluiten tenzij ouder(s)/verzorger(s) er zelf voor kiezen om de leerling niet deel te laten nemen.
Voor ouder(s)/verzorger(s) die de bijdrage niet kunnen betalen hebben we verschillende regelingen en tegemoetkomingen. In een aantal gemeentes kunnen ouder(s)/verzorger(s), onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming in de ouderbijdrage. Klik hier voor meer informatie.

Betaling via WIS-Collect
Voor de ouderbijdrage, kosten van facultatieve reizen en overige kosten maakt het Trinitas College gebruik van het betalingssysteem WIS-collect. Jaarlijks ontvangt u aan het begin van het schooljaar voor de betaling van de ouderbijdrage een mail met een link naar een digitale factuur, die u direct kunt betalen via iDeal of een overboeking. De link zal verstuurd worden naar het e-mailadres dat in ons administratieprogramma SOMToday geregistreerd is als het e-mailadres van de betalende ouder. Het is van groot belang dat wij beschikken over het juiste e-mailadres. We verzoeken u vriendelijk dit e-mailadres te controleren en actueel te houden.

Verzekeringen
Ten behoeve van de leerlingen is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze geldt uitsluitend voor lichamelijk letsel. Schade aan materiële zaken (bijvoorbeeld bril, boeken, kleding) wordt niet vergoed. De verzekering is van kracht op schooldagen gedurende school- en reistijd. Een buitenlandse reis (in schoolverband), ook in de vakantie, valt daar ook onder. Hiervoor is tevens een doorlopende reisverzekering afgesloten. Ook leerlingen die stage lopen zijn verzekerd. Bij een ongeval dat binnen de termen van de verzekering valt, moet zo spoedig mogelijk een verzekeringsformulier worden ingevuld en opgestuurd. Dit formulier is te verkrijgen bij de financiële administratie van de school. De verzekeringen kennen maximale vergoedingen.