schooljaar 2022-2023

Schoolkosten

Voor ouders zijn er twee verschillende soorten kosten als hun kind bij ons op school zit:

1. Schoolkosten voor rekening van de ouders.
Dit zijn materialen die persoonsgebonden zijn, zoals gymkleding en veiligheidskleding en/of -schoenen in de bovenbouw van de beroepsgerichte leerweg.

2. Vrijwillige ouderbijdrage.
Uit de vrijwillige ouderbijdrage bekostigen we activiteiten die we in het belang van onze van onze leerlingen organiseren, maar waar de school geen geld van de overheid voor ontvangt. Dat betekent dat als de ouders hier niet aan bijdragen, we deze activiteiten niet meer kunnen uitvoeren. We proberen de kosten wel zo laag mogelijk te houden en hanteren de gedragscode ‘schoolkosten Voortgezet Onderwijs’. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

Jaarlijks worden deze bedragen en de regeling in de MR en de GMR aan de oudergeleding ter instemming voorgelegd. Op basis van een globaal activiteitenplan en een begroting worden de schoolkosten en de vrijwillige ouderbijdrage per locatie voor het volgende schooljaar na instemming van de oudergeleding vastgesteld. De Regeling schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage 2022-2023 is hier in te zien.

Schoolkosten voor rekening van ouders.

Voor leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg die aan het einde van het tweede jaar kiezen voor een afdeling: Zorg en Welzijn, Dienstverlening en Producten of Techniek Talent geldt een verplichte bijdrage voor de aanschaf van veiligheidskleding, koksbuizen, veiligheidsschoenen en dergelijke. Deze bedraagt éénmalig maximaal € 50,-; de spullen zijn dan eigendom van de leerling.

Vrijwillige ouderbijdrage
Met instemming van de oudergeleding van de MR is gekozen om de vrijwillige ouderbijdrage op te splitsen in de volgende categorieën:

 • ouderbijdrage algemeen;
 • ouderbijdrage voor werkweken, stedenreizen en uitwisselingen waarvoor gespaard wordt;
 • ouderbijdrage voor overige activiteiten;
 • de aanschaf van een notebook.
 • Ouderbijdrage algemeen

De ouderbijdrage algemeen wordt jaarlijks vastgesteld. We maken een inschatting van wat we nodig hebben om verschillende activiteiten in de verschillende leerjaren te kunnen organiseren.

Deze ouderbijdrage algemeen wordt o.a. besteed aan:

 • excursies, voorstellingen, schoolfeesten, decemberactiviteiten, e.d.;
 • mentoractiviteiten;
 • activiteiten rond examens en diploma-uitreikingen;
 • sportdagen en –toernooien;
 • reis- en ongevallenverzekering;
 • bijdrage ouderraad.
 • Ouderbijdrage algemeen en Ouderbijdrage voor meerdaagse activiteiten

In 3- en 4-vmbo worden jaarlijks meerdaagse activiteiten georganiseerd. Om de kosten voor ouders te spreiden over meerdere jaren wordt een deel van deze ouderbijdrage gespaard. In het jaar waarin de activiteit plaatsvindt, worden de feitelijke kosten min het tot dan gespaarde bedrag in rekening gebracht.

In onderstaande tabel kunt u de Ouderbijdrage algemeen en Ouderbijdrage voor meerdaagse activiteiten terugvinden voor schooljaar 2022-2023. Voor de brugklas gaat het om een bedrag van € 127,50 per leerling, inclusief de kosten voor het brugklaskamp en € 20,- als spaarbedrag.

 1. Aanschaf notebook


Via de website informeren we ouders over het ‘waarom’ en het ‘hoe’ van de aanschaf van een notebook, klik hier.

Hoe kunt u betalen?
Wij maken gebruik van het digitale betaalsysteem WIS Collect. Voor de inning van de ouderbijdrage ontvangt u in september/oktober 2022 een link voor de betaling van de ouderbijdrage 2022-2023. U kunt betalen via iDeal of via een eigen overboeking.

Doorgang activiteiten

De schoolleiding kan besluiten om een activiteit of werkweek geen doorgang te laten vinden. Dat kan op grond van onvoldoende (betalende) deelname of mogelijke omstandigheden die het waarborgen van de veiligheid en welzijn van leerlingen en begeleiders zouden kunnen verstoren. In dat geval worden betaalde bedragen, na aftrek van eerder gemaakte niet te verrekenen kosten, terugbetaald.

Betalingsregeling/ontheffing

Uiteraard is het mogelijk dat u vanwege persoonlijke omstandigheden (even) niet in staat bent de gevraagde vrijwillige bijdrage te betalen. U kunt contact met ons opnemen via email: ouderbijdrage@trinitascollege.nl . Wij kunnen dan eventueel een betalingsafspraak met u overeenkomen. In de eerdergenoemde Regeling schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage 2022-2023 kunt u hier meer over lezen.

Financiële tegemoetkoming

In een aantal gemeenten kunnen ouders onder bepaalde voorwaarden een financiële tegemoetkoming voor de schoolkosten krijgen. Meer informatie hierover kunt u vinden op hier vinden (zie par 5.7.1.1).
Ook kan een tegemoetkoming via het kindgebonden budget van de Belastingdienst plaatsvinden. Op de websites www.rijksoverheid.nl en www.belastingdienst.nl is hierover de meest recente informatie te vinden.

Kluisjes

Alle leerlingen zijn verplicht tot het gebruik van een kluisje. Voor het gebruik van het kluisje brengen wij een borg in rekening van €10,-. Deze borg moet bij het afhalen van de kluissleutel contant worden voldaan. Na afloop van de schoolloopbaan moet de sleutel weer worden ingeleverd en wordt de borg terugbetaald.

Verzekeringen
Ten behoeve van de leerlingen is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze geldt uitsluitend voor lichamelijk letsel. Schade aan materiële zaken (bijvoorbeeld bril, boeken, kleding) wordt niet vergoed. De verzekering is van kracht op schooldagen gedurende school- en reistijd. Een buitenlandse reis (in schoolverband), ook in de vakantie, valt daar ook onder. Hiervoor is tevens een doorlopende reisverzekering afgesloten. Ook leerlingen die stagelopen zijn verzekerd. Bij een ongeval dat binnen de termen van de verzekering valt, moet zo spoedig mogelijk een verzekeringsformulier worden ingevuld en opgestuurd. Dit formulier is te verkrijgen bij de financiële administratie van de school. De verzekeringen kennen maximale vergoedingen.