Financiële tegemoetkoming

In een aantal gemeentes kunnen ouders, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming in de ouderbijdrage. Per gemeente wordt per schooljaar bekeken of de tegemoetkoming in dezelfde vorm blijft bestaan. Informeer hiernaar bij uw gemeente.

Voor de gemeente Dijk en Waard voerde Haltewerk voor het schooljaar 2022-2023 deze regeling uit. De regeling is gekoppeld aan de HuygenPas en de MeedoenPas. Ouders die in het bezit zijn van deze Pas komen voor een vergoeding in aanmerking en kunnen dit kenbaar maken bij de financiële administratie van de locatie waar hun kind op school zit.

Voor vragen over deze regeling kan contact opgenomen worden met Haltewerk. Meer informatie is te vinden op de website: http://www.haltewerk.nl/laag-inkomen/tegemoetkomingen/kortingspassen

Voor ouders die bij hun gemeente niet in aanmerking komen voor financiële tegemoetkoming, maar toch stuiten op financiële problemen bij de betaling van de ouderbijdrage en overige schoolkosten, waaronder tto, biedt het Trinitas College de volgende mogelijkheden.

  • Het aanvragen van een betalingsregeling om de betaling te kunnen spreiden.
  • Het aanvragen van een (gedeeltelijke) kwijtschelding wegens financiële redenen. Deze aanvragen dienen onderbouwd vóór 1 november van het betreffende schooljaar te worden gedaan en kunnen gericht worden aan: Pontis onderwijsgroep , t.a.v. de voorzitter College van Bestuur, postbus 282,1740 AG Schagen.


Een tegemoetkoming voor ouders van leerlingen jonger dan 18 jaar in het regulier onderwijs, vindt plaats via het kindgebonden budget van de Belastingdienst. Dit hoeven de ouders in de meeste gevallen niet aan te vragen, als zij al een toeslag ontvangen. Zij krijgen het automatisch van de Belastingdienst. Voor vragen over het kindgebonden budget kunt u terecht op de website van de belastingdienst.

Leerlingen van 18 jaar en ouder kunnen eveneens een tegemoetkoming in studiekosten aanvragen. De leeftijd op de eerste dag van een kwartaal is hierbij maatgevend. Meer informatie kunt u vinden op www.duo.nl.