Hoe werkt het op Johannes Bosco?

Hoe de praktische zaken op Johannes Bosco geregeld zijn, is op de pagina’s via het menu of hieronder te lezen.

Onderwijstijd en lesuitval

De tijd die leerlingen aan onderwijs dienen te ontvangen is wettelijk vastgesteld. Die bedraagt voor een vmbo-opleiding (leerjaar 1 t/m 4) ten minste 3700 uur. Onderwijstijd in de vorm van excursies, stages en werkweken zorgt ervoor dat voor andere leerlingen lessen kunnen uitvallen. Ook door ziekte en verlof van docenten vallen er soms lessen uit. Daarom roosteren we altijd meer onderwijstijd in dan wettelijk verplicht is.

In de roosters komen in principe geen tussenuren voor. In voorkomende gevallen worden de lessen van de afwezige docenten zoveel mogelijk door onderwijsassistenten of andere docenten overgenomen.
Meer informatie over het lesuitval- en onderwijstijdbeleid is hier te lezen.

Kleding, schoenen en veiligheidsbrillen

Binnen de beroepsgerichte leerwegen is het voor de persoonlijke veiligheid van belang zorg te dragen voor passende kleding. Werkkleding die stuk is of niet schoon is, verhoogt het risico op ongelukken. Om veilig aan de les deel te kunnen nemen, dient alles in orde te zijn.
In de technieklokalen is het ook belangrijk dat de leerlingen deugdelijk schoeisel aan hebben en veiligheidsbrillen dragen waar dat nodig is.
Ook in de keuken gelden specifieke regels. Er bestaan diverse veiligheidsvoorschriften in de praktijklokalen. Deze worden met de leerlingen besproken; docenten letten op de naleving ervan.
Voor de aanschaf van kleding en schoeisel kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

Lessen lichamelijke opvoeding (LO)

De lessen LO vinden in de zomerperiode plaats op sportpark ‘De Vork’ en in de winterperiode in de eigen sporthal of in een naburige sporthal. Als een leerling op medische gronden niet mee kan doen, wordt aan de ouders verzocht dat schriftelijk en met opgaaf van redenen te melden bij de desbetreffende LO-docent. De leerling krijgt ter plekke een vervangende opdracht. Voor langdurige vrijstelling is een doktersverklaring noodzakelijk. Ook deze leerlingen krijgen een vervangende opdracht van de docent.

Schoolterrein/ veilige en zorgzame school

Tijdens pauzes en tussenuren verblijven de leerlingen op het terrein van de school. Alleen bij twee of meer tussenuren kan besloten worden van deze regel af te zien.
We zorgen ervoor dat onze leerlingen onderwijs krijgen in een schoon schoolgebouw. Uiteraard zijn onze leerlingen hierbij betrokken.
We zijn ook een ‘groene’ school: we maken in ons gebouw gebruik van een zeer milieuvriendelijk systeem voor de klimaatregeling, waardoor we het gebruik van fossiele brandstoffen beperken en de kosten voor verwarming drastisch hebben kunnen verlagen. Ons klimaatsysteem zorgt er ook voor dat er altijd voldoende frisse lucht is.

De Johannes Bosco is een veilige school. We werken er met elkaar aan om dat zo te houden. Surveillanten en conciërges helpen mee aan een ontspannen sfeer tijdens de pauzes. Mocht er eens iets gebeuren, dan ondernemen we direct actie. Samen met politie, het openbaar ministerie en de gemeente Heerhugowaard hebben we het convenant ‘Veilige School Heerhugowaard’ afgesloten. Hierin is precies geregeld hoe de school omgaat met grensoverschrijdend gedrag en wanneer de politie wordt ingeschakeld.

Gezonde school

In de aula kunnen de leerlingen diverse consumpties kopen bij ‘Vital 4 Skool’. Vital 4 Skool stimuleert gezond eten en drinken. Zo zijn gezonde consumpties aantrekkelijker geprijsd en organiseert Vital 4 Skool samen met onze school voorlichtingsprojecten. De Vital 4 Skool kantine bij de Johannes Bosco heeft eind vorig schooljaar de gouden schaal voor Gezonde Schoolkantine in ontvangst mogen nemen.
In het kader van de gezonde school worden de leerlingen actief betrokken bij het anti-rookbeleid. In de les wordt er aandacht besteed aan het roken en de kwalijke gevolgen daarvan. Ook zijn het gebouw én het schoolterrein rookvrij voor leerlingen. In de onderbouw worden er elk schooljaar lessen gegeven over “Gezonde Voeding”.

Schoolpas, gevonden voorwerpen en kluisjes

Schoolpasje
Iedere leerling ontvangt een schoolpasje. We willen graag dat iedere leerling zijn/haar schoolpas altijd bij zich heeft. Bij verlies of diefstal moet op eigen kosten (€ 5,-) een nieuw pasje worden aangeschaft.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden bij de conciërge bewaard. Aangeraden wordt boeken, tassen, kleding en dergelijke van merktekens te voorzien (naam en klas), zodat de eigenaar terug te vinden is. De school draagt geen verantwoordelijkheid voor zoekgeraakte eigendommen van leerlingen.

Kluisjes
Elke leerling heeft een eigen kluisje. Bij beschadiging worden de kosten van herstel van het kluisje doorberekend aan de huurder. De kluisjes zijn bedoeld om alleen zaken op te bergen die met school en onderwijs te maken hebben. De directie van de school heeft het recht de kluisjes op ieder gewenst moment te controleren, al of niet in het bijzijn van de leering. De school is niet aansprakelijk voor diefstal en/of inbraak.