Hoe we ouders informeren

Ouderbetrokkenheid is een speerpunt van onze school. We vinden het belangrijk om samen met de ouders het kind optimaal te begeleiden naar volwassenheid. We beschouwen dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze school is zo georganiseerd dat ouders zoveel mogelijk bij de begeleiding van de leerlingen kind betrokken wordt. Dat kan door een telefoontje, een mailtje, of met een gesprekje op school. Het initiatief hiertoe gaat uit van de school, maar kan ook uitgaan van de ouders. We nodigen ouders ook regelmatig uit om een kijkje in de school te komen nemen bij een doemiddag, een presentatie of een uitvoering. Hieronder staan de verschillende mogelijkheden van informatie en contact op een rijtje.

De mentor
Centraal in de begeleiding van de leerling staat de mentor. Elke klas of groep heeft een docent die de zorg voor de leerlingen voor haar of zijn rekening neemt. Deze mentor houdt de studieresultaten van de leerlingen bij en is voor leerlingen en ouders het eerste aanspreekpunt.

De teamleider
De teamleider is verantwoordelijk voor de onderwijsorganisatie en leerlingbegeleiding. Daarnaast is hij of zij de leidinggevende van een team docenten. De teamleider werkt op zijn beurt onder verantwoordelijkheid van een (adjunct)directeur.

De directie
De directie houdt zich bezig met de algemene schoolzaken. Voor spoedeisende zaken, die niet met de mentor of de teamleider kunnen worden besproken, kunnen ouders altijd contact opnemen met de adjunct-directeur.

De schooldecanen
De schooldecaan geeft de leerlingen en hun ouders advies bij de samenstelling van het vakkenpakket. Daarnaast geeft de decaan advies bij de keuze van studie en beroep na het vmbo. De decaan beschikt over documentatie over de diverse opleidingsmogelijkheden, adressen, toelatingseisen en dergelijke. De decaan of mentor heeft regelmatig voortgangsgesprekjes met elke leerling. Soms worden ouders daar ook voor uitgenodigd. Ouders kunnen ook altijd zelf via de school een afspraak met de decaan maken!

De ondersteuningscoördinator
Heeft een leerling speciale ondersteuning nodig? De ondersteuningscoördinator begeleidt leerlingen naar de juiste hulp, zowel in- als extern. Via de mentor kan een afspraak gemaakt worden.

De counselors
De counselors zorgen voor de begeleiding van leerlingen met problemen die meer van persoonlijke aard zijn. De counselors maken onderdeel uit van het ondersteuningsteam.  Het ondersteuningsteam is bereikbaar tijdens schooluren via het telefoonnummer van de school. Leerlingen kunnen ook bij het ondersteuningsteam binnenlopen.

Het extern ondersteuningsteam
Over bijzondere probleemsituaties van leerlingen wordt overleg gevoerd in het extern ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit de ondersteuningscoördinator, de schoolarts, de leerplichtambtenaar en andere in- en externe specialisten. Zij adviseren op welke wijze de leerling het beste ondersteund kan worden om zo goed mogelijk het onderwijs te kunnen blijven volgen. Bespreking kan alleen plaatsvinden na toestemming van de ouders.

Het ouderportaal op de website
Via het ouderportaal kunnen ouders met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord inloggen in ons schooladministratiesysteem. Hierin is via het digitale klassenboek o.a. het rooster, de cijfers en het huiswerk in te zien. Ook de correspondentie tussen school en ouders verloopt steeds vaker digitaal via het ouderportaal.

Rapporten
Een aantal keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport. De eindcijfers op het laatste rapport zijn bepalend voor de bevordering van de leerling.

Ouderavonden
Minimaal drie keer per jaar worden ouders samen met hun kind uitgenodigd om met de mentor de voortgang te bespreken.

Informatieavonden
In de eerste maanden van het schooljaar is er voor de ouders van elk leerjaar een informatieavond. Ouders ontvangen hiervoor via het ouderportaal een uitnodiging. Ook over andere belangrijke bijeenkomsten, die in de loop van het schooljaar worden georganiseerd, krijgen ouders tijdig bericht.

Informatie over buitenlesactiviteiten
Tijdens het schooljaar zijn er voor de leerlingen allerlei activiteiten: excursies, werkweken, sportdagen, toneel-, film- en muziekvoorstellingen, sinterklaas- en kerstvieringen en feestavonden. De school zal ouders zoveel mogelijk en tijdig hierover via het ouderportaal informeren. Wanneer de school evenementen organiseert in de avonduren, ontvangen ouders daarover altijd vooraf bericht.

Beleid informatieverstrekking gescheiden ouders
Een school dient informatie te geven over de vorderingen van de leerlingen aan hun ouders, voogden of verzorgers (artikel 23b WVO). Dit geldt voor beide ouders wanneer de ouders gescheiden zijn. Klik hier voor informatie hoe het Trinitas College omgaat met informatieverstrekking aan gescheiden ouders.

Hoe we ouders betrekken

Ouderbetrokkenheid is een speerpunt van onze school. We vinden het belangrijk om samen met de ouders het kind optimaal te begeleiden naar volwassenheid. We beschouwen dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze school is zo georganiseerd dat ouders zoveel mogelijk bij de begeleiding van hun kind betrokken worden. Dat kan door een telefoontje, een mailtje, of met een gesprekje op school. Het initiatief hiertoe kan uitgaan van de school, maar ook van de ouders.
De driehoek: kind – ouders- school is de basis van optimale samenwerking. De mentor is vanuit de school de spil in deze contactlijnen.

We nodigen ouders ook regelmatig uit om een kijkje in de school te komen nemen bij een doemiddag, een presentatie of een uitvoering.
Daarnaast betrekken we ouders op verschillende manieren bij onze school.

Oudervereniging
De oudervereniging van Johannes Bosco wordt gevormd door alle ouders van de leerlingen. Het doel van de vereniging is de bevordering van de samenwerking tussen school en ouders. Bij verschillende activiteiten leveren ouders assistentie. De oudervereniging organiseert enkele keren per jaar het Oudercafé. Dit zijn informele bijeenkomsten waarbij actuele onderwerpen aan bod komen zoals gameverslaving, help mijn kind is online etc. De bijdrage voor het lidmaatschap van de ouderraad is in de ouderbijdrage opgenomen. Contactinformatie is te vinden op de pagina van de ouderraad op de website, klik hier.

Ouderraad
De oudervereniging wordt bestuurd door de ouderraad. De ouderraad behartigt de belangen van leerlingen en hun ouders en bevordert de betrokkenheid van ouders bij de school. Directie en ouderraad spreken elkaar regelmatig over allerlei schoolse zaken.

Klankbord-ouders
Aan ouders die graag meedenken met schoolzaken vragen we een aantal keren per jaar om mee te praten over onze school en ons onderwijs. U bent immers ervaringsdeskundige; het gaat om úw kind. Wij willen altijd graag uw mening horen, weten wat u van ons verwacht en hoe u allerlei schoolzaken beleeft.

De medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad van het Trinitas College bestaat uit vier ouders, vier leerlingen, zes docenten en twee leden van het onderwijsondersteunend personeel. Ouders kunnen zich via de ouderraad verkiesbaar stellen. De bestuurder en de medezeggenschapsraad spreken elkaar regelmatig over allerlei schoolse zaken. Klik hier voor meer informatie over de medezeggenschapsraad.