Hoe we ouders informeren

Ouderbetrokkenheid is een speerpunt van onze school. We vinden het belangrijk om samen met de ouders het kind optimaal te begeleiden naar volwassenheid. We beschouwen dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze school is zo georganiseerd dat ouders zoveel mogelijk bij de begeleiding van hun kind betrokken worden. Dat kan door een telefoontje, een mailtje, of met een gesprekje op school. Het initiatief hiertoe gaat uit van de school, maar kan ook uitgaan van de ouders. We nodigen ouders ook regelmatig uit om een kijkje in de school te komen nemen bij een doemiddag, een presentatie of een uitvoering. Hieronder staan de verschillende mogelijkheden van informatie en contact op een rijtje.

De mentor
Centraal in de begeleiding van de leerling staat de mentor. Elke klas of groep heeft een docent die de zorg voor de leerlingen voor haar of zijn rekening neemt. Deze mentor houdt de studieresultaten van de leerlingen bij en is voor leerlingen en ouders het eerste aanspreekpunt.

De teamleider
De teamleider is verantwoordelijk voor de onderwijsorganisatie en leerlingbegeleiding. Daarnaast is hij of zij de leidinggevende van een team docenten. De teamleider werkt op zijn beurt onder verantwoordelijkheid van een (adjunct)directeur.

De directie
De directie houdt zich bezig met de algemene schoolzaken. Voor spoedeisende zaken, die niet met de mentor of de teamleider kunnen worden besproken, kunnen ouders altijd contact opnemen met de adjunct-directeur.

De schooldecaan
De schooldecaan geeft de leerlingen en hun ouders advies bij de samenstelling van het vakkenpakket. Daarnaast geeft de decaan advies bij de keuze van studie en beroep na het vmbo. De decaan beschikt over documentatie over de diverse opleidingsmogelijkheden, adressen, toelatingseisen en dergelijke. De decaan of mentor heeft regelmatig voortgangsgesprekjes met elke leerling. Soms worden ouders daar ook voor uitgenodigd. Ouders kunnen ook altijd zelf via de school een afspraak met de decaan maken!

De ondersteuningscoördinator
Heeft een leerling speciale ondersteuning nodig? De ondersteuningscoördinator begeleidt leerlingen naar de juiste hulp, zowel in- als extern. Via de mentor kan een afspraak gemaakt worden.

Het extern ondersteuningsteam
Over bijzondere probleemsituaties van leerlingen wordt overleg gevoerd in het extern ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit de ondersteuningscoördinator, de schoolarts, de leerplichtambtenaar en andere in- en externe specialisten. Zij adviseren op welke wijze de leerling het beste ondersteund kan worden om zo goed mogelijk het onderwijs te kunnen blijven volgen. Bespreking kan alleen plaatsvinden na toestemming van de ouders.

Het ouderportaal op de website
Via het ouderportaal kunnen ouders met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord inloggen in ons schooladministratiesysteem. Hierin is via het digitale klassenboek o.a. het rooster, de cijfers en het huiswerk te zien. Ook de correspondentie tussen school en ouders verloopt steeds vaker digitaal via het ouderportaal.

Rapporten
De leerlingen ontvangen alleen aan het eind van het schooljaar een rapport. De eindcijfers op dit rapport zijn bepalend voor de bevordering van de leerling. Gedurende het schooljaar kunnen de actueel behaalde cijfers en het gemiddelde rapportcijfer op dat moment via het ouderportaal digitaal worden ingezien.

Ouderavonden
Minimaal drie keer per jaar worden ouders samen met hun kind uitgenodigd om met de mentor de voortgang te bespreken.

Informatieavonden
In de eerste maanden van het schooljaar is er voor de ouders van elk leerjaar een informatieavond. Ouders ontvangen hiervoor via het ouderportaal een uitnodiging. Ook over andere belangrijke bijeenkomsten, die in de loop van het schooljaar worden georganiseerd, krijgen ouders tijdig bericht.

Informatie over buitenlesactiviteiten
Tijdens het schooljaar zijn er voor de leerlingen allerlei activiteiten: excursies, werkweken, sportdagen, toneel-, film- en muziekvoorstellingen, sinterklaas- en kerstvieringen en feestavonden. De school zal ouders zoveel mogelijk en tijdig hierover via het ouderportaal informeren. Wanneer de school evenementen organiseert in de avonduren, ontvangen ouders daarover altijd vooraf bericht.

Beleid informatieverstrekking gescheiden ouders
Een school dient informatie te geven over de vorderingen van de leerlingen aan hun ouders, voogden of verzorgers (artikel 23b WVO). Dit geldt voor beide ouders wanneer de ouders gescheiden zijn. Klik hier voor informatie hoe het Trinitas College omgaat met informatieverstrekking aan gescheiden ouders.

Hoe we ouders betrekken

De driehoek kind – ouders- school is de basis van optimale samenwerking. De mentor is vanuit de school de spil in deze contactlijnen.

Naast het contact over de ontwikkeling van hun eigen kind, betrekken we ouders op verschillende manieren bij onze school:

Ouderraad

De ouderraad van Johannes Bosco wordt gevormd door ouders van de leerlingen. De ouderraad behartigt de belangen van leerlingen en hun ouders en bevordert de betrokkenheid van ouders bij de school. Bij verschillende activiteiten leveren ouders assistentie. Directie en ouderraad spreken elkaar regelmatig over allerlei schoolse zaken. De ouderraad organiseert 1 of 2 keer per jaar een thema-avond. Dit zijn informele bijeenkomsten waarbij actuele onderwerpen aan bod komen zoals gameverslaving, help mijn kind is online, Tis hier geen hotel, etc. De bijdrage voor het lidmaatschap van de ouderraad is in de ouderbijdrage opgenomen. Contactinformatie is te vinden op de pagina van de ouderraad op de website, klik hier.

Klankbord-ouders

Aan ouders die graag meedenken met schoolzaken vragen we een aantal keren per jaar om mee te praten over onze school en ons onderwijs. Zij zijn immers ervaringsdeskundige; het gaat om hun kinderen. Wij willen graag de mening van ouders horen, weten wat zij van ons verwachten en hoe zij allerlei schoolzaken beleven.

De medezeggenschapsraad (deelraad)

De medezeggenschap is gezien de fusie afgelopen jaar anders georganiseerd dan afgelopen jaar. Op het niveau van de Pontis Onderwijsgroep wordt gewerkt met een afvaardiging van collega’s, ouders en leerlingen uit de verschillende scholen. Op Johannes Bosco zelf werken we met een deelraad die bestaat uit 2 ouders, 2 leerlingen en 4 medewerkers die door respectievelijk ouders, leerlingen en medewerkers zijn gekozen. Ouders kunnen zich rechtstreeks verkiesbaar stellen.

Daarnaast heeft Pontis een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR is elke van de onder de stichting vallende scholen vertegenwoordigd. De helft van de leden van de GMR wordt gekozen door de leden van de deelraden en de andere helft van de leden van de GMR wordt rechtstreeks gekozen door de personeelsleden en ouders/leerlingen.

In principe wordt Johannes Bosco in de GMR vertegenwoordigd door twee personeelsleden en twee ouders en/of leerlingen.

Klik hier voor meer informatie over de medezeggenschapsraad.