Oudervereniging

Doelstellingen en werkwijze
Alle ouders van de leerlingen van de Johannes Bosco zijn automatisch vertegenwoordigd in de Oudervereniging Johannes Bosco. De Oudervereniging wordt bestuurd door de Ouderraad. Deze behartigt de belangen van leerlingen en hun ouders en bevordert de betrokkenheid van ouders bij de school.

Waar houdt de Oudervereniging Johannes Bosco zich mee bezig?

Er wordt gemiddeld 6 keer vergaderd gedurende een schooljaar. Tijdens deze openbare vergaderingen wordt een aantal vaste onderwerpen besproken. Denk hierbij aan de geplande activiteiten zoals kerst, open dagen en een thema avond. Ook informatie vanuit het docententeam, de medezeggenschapsraad, eventueel ingekomen post en de actuele financiële status wordt besproken.  De Oudervereniging Johannes Bosco beheert een deel van de ouderbijdrage. De schoolherinnering voor de examenleerlingen wordt van de ouderbijdrage aangeschaft, een kleine attentie voor alle leden van het koor tijdens de jaarlijkse kerstviering, een cadeaubon voor de examen vlaggenfoto actie en een cadeaubon voor inspirerende ideeën via de ideeënbus.

Bestuursleden
De Ouderraad Johannes Bosco bestaat momenteel uit 5 bestuursleden, waarvan 1 lid vertegenwoordigd is in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR-Pontis) en de deelraad (MR-Johannes Bosco). Een verbintenis met de ouderraad wordt aangegaan voor de periode dat een kind van de ouder op school zit. Bij het verlaten van de school door het laatste kind komt het lidmaatschap automatisch te vervallen. Rekeningnummer: Rabobank: NL54RABO0326915176
Kamer van Koophandel: 40636988

voorzitterSusan Mijnheer
secretarisDesirée Koopman
penningmeesterSanne Wolkers
ledenChantal Alkemade
 Sharon Staas

Rekeningnummer: Rabobank: NL54RABO0326915176
Kamer van Koophandel: 40636988 Wanneer u interesse heeft om zich bij ons te voegen of u heeft vragen:


ouderverenigingjohannesbosco@trinitascollege.nl

Agenda en notulen

Notulen 16 mei 2022
Notulen 7 maart 2022
Notulen 17 januari 2022
Financieel jaaroverzicht 2020-2021
Financieel jaarverslag 2021-2022