Oudervereniging

Doelstellingen en werkwijze
Alle ouders van de leerlingen van de Johannes Bosco zijn automatisch vertegenwoordigd in de Oudervereniging Johannes Bosco. Deze behartigt de belangen van leerlingen en hun ouders, en bevordert de betrokkenheid van ouders bij de school.

Waar houdt de Oudervereniging Johannes Bosco zich mee bezig? Er wordt een aantal malen vergaderd gedurende een schooljaar. Tijdens deze openbare vergaderingen wordt een aantal vaste onderwerpen besproken, zoals informatie vanuit het docententeam, de medezeggenschapsraad, ingekomen post en het attentiefonds (een soort ‘lief en leed’ attentie voor betrokkenen). Ook wordt tijdens een aantal vergaderingen gediscussieerd over een themapunt. Ook beheert de Oudervereniging Johannes Bosco een deel van de ouderbijdrage. Hiervan reserveren wij een deel voor de Leerlingenraad. Ook de schoolherinnering voor de examenleerlingen wordt hiervan aangeschaft en een kleine attentie voor alle leden van het koor tijdens de jaarlijkse kerstviering.

Bestuursleden
De Oudervereniging Johannes Bosco bestaat momenteel uit 10 bestuursleden en 1 vertegenwoordiger van het schoolbestuur. Een verbintenis met de oudervereniging wordt aangegaan voor de periode dat een kind van de ouder op school zit. Bij het verlaten van de school door het laatste kind komt het lidmaatschap automatisch te vervallen.

voorzitterAnnemiek Appelman
secretarisvacant
penningmeesterYolanda van Langen
ledenNicole Nieuwboer
Debbie Koops
Susan Mijnheer
Viola de Heij
Desirée Koopman

Rekeningnummer: Rabobank: NL54RABO0326915176
Kamer van Koophandel: 40636088

Wanneer u interesse heeft om zich bij ons te voegen of u heeft vragen:
ouderverenigingjohannesbosco@trinitascollege.nl

Agenda en notulen
Notulen 15 februari 2021
Notulen 30 november 2020
Financieel jaaroverzicht 2020-2021