Procedure bij afwezigheid leerling:

  • Bij afwezigheid in verband met een afspraak bij huisarts/tandarts e.d. melden ouders dit een dag van tevoren schriftelijk via een absentiekaart of digitaal via het ouderportaal.
  • Leerlingen van de examenklassen (leerjaar 3 en leerjaar 4) zorgen ervoor dat deze afspraken niet samenvallen met een af te leggen schoolexamen (pta-toets).
  • Is een leerling onvoorzien afwezig door bijvoorbeeld ziekte, dan wordt dit tussen 7.30-8.30 uur telefonisch (072-574 10 21) of digitaal via het ouderportaal aan school doorgegeven.
  • Als een leerling tijdens lestijd ziek wordt en naar huis gaat, meldt hij zich altijd eerst bij de medewerker op het studieplein (in de aula). De leerling belt naar huis met de mededeling dat hij naar huis komt. Voor de leerling naar huis gaat meldt hij zich officieel af bij de receptie. Als deze leerling veilig thuis is gekomen, meldt één van de ouders dat per telefoon aan school.
  • Als een leerling meer dan drie dagen afwezig is nemen ouders contact op met de mentor over de in te halen lesstof en proefwerken etc.
  • Wanneer blijkt dat een leerling afwezig is, maar er is hiervan geen bericht binnengekomen, dan wordt er vanuit de school contact opgenomen met de ouders. Dit gebeurt op dezelfde dag, na 12.00 uur.
  • De school handelt volgens het verzuimprotocol van het samenwerkingsverband Noord-Kennemerland en heeft haar verzuimprocedures hierop ingericht. Het doel hiervan is om verzuim vroegtijdig te signaleren zodat er passende maatregelen en/of ondersteuning geboden kan worden zodat uitval en onderbrekingen in de ontwikkeling van de leerling zoveel mogelijk voorkomen wordt.

Te laat

Als een leerling te komt laat komt, meldt hij zich in het lokaal van de docent. Als een leerling zonder geldige reden te laat in de les komt, dan meldt de leerling zich de volgende lesdag een half uur eerder dan zijn/haar lessen die dag starten bij de receptie. Dit geldt voor het te laat komen bij alle lesuren van de lesdag (ook de gekozen flexuren). Melden gebeurt een half uur voor aanvang van de les, dus 7.45 uur melden als de lesdag om 8.15 uur start, 9.00 uur als de les om 9.30 uur start, etc. Als een leerling meerdere keren zonder geldige reden te laat is gekomen, dan worden de ouders hierover geïnformeerd.

De Skip-pas

We willen goed gedrag belonen, dus werken we met de skip-pas. Alle leerlingen krijgen aan het einde van iedere periode een ‘skip-pas’ van de mentor om een lesuur naar keuze in de volgende periode te ‘skippen’. Voorwaarde voor het krijgen van de skip-pas is dat de leerling in die periode niet te laat is geweest, zich heeft verslapen, heeft gespijbeld of de les is uitgestuurd. De skip-pas kan niet tijdens een lesuur waarin een toets wordt afgenomen worden ingezet. De leerling meldt zich voorafgaand aan de les af (kan ook een week eerder zijn) bij de betreffende vakdocent en levert dan ook de skip-pas in.

Ongeoorloofde afwezigheid of veelvuldig ziekteverzuim

Bij ongeoorloofde afwezigheid kan de school de leerplichtambtenaar inlichten en volgt hierbij de verzuimprocedure. Bij veelvuldig ziekteverzuim kan ook de schoolarts/schoolverpleegkundige worden ingeschakeld. De ouders worden hierover vooraf geïnformeerd.