Regels en afspraken

Op het Han Fortmann hebben we een aantal regels en afspraken. In het menu zijn onze huisregels, de afspraken over huiswerk en de afspraken rond verzuim terug te vinden. Hieronder is allerlei andere informatie te vinden over hoe het werkt op het Han Fortmann.

Bevorderingsnormen

Aan de hand van de bevorderingsregels wordt bepaald of een leerling al of niet bevorderd is. De bevorderingsnormen 2023-2024 zijn hier te lezen.

Profielwijzigingen

Leerlingen moeten soms wennen aan nieuwe vakken. Snel van profiel of vak wisselen vinden we daarom niet verstandig. Te laat van vak wisselen als het echt niet gaat, is dat evenmin. We hebben daarom als stelregel dat leerlingen vanaf eind september tot aan de herfstvakantie van vak of profiel kunnen wisselen, na een gemotiveerd verzoek bij de decanen en op voorwaarde dat er ruimte is in de lesgroepen.

Klachtenregeling

Veruit de meeste problemen in de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden opgelost. Een leerling, ouder of personeelslid kan zich altijd wenden tot één van de contactpersonen/vertrouwenspersonen van de school, klik hier voor contactgegevens. Naast de contactpersonen/vertrouwenspersonen heeft de school ook een externe vertrouwenspersoon. Indien de afhandeling, gelet op de aard van de klacht, niet via de bovengenoemde weg mogelijk is of als deze niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan de betrokkene een beroep doen op de klachtenregeling van de school. Klik hier voor de klachtenregeling.

Procedure schorsing, overplaatsing en verwijdering

Bij verwijdering uit de les wordt de procedure verwijdering gevolgd.
Daarnaast heeft de school de mogelijkheid een sanctie op te leggen in de vorm van een schorsing, overplaatsing of verwijdering. Deze sanctie kan worden toegepast in geval van een ernstige en/of herhaaldelijke misdraging, maar ook bij het veelvuldig te laat komen, de les uitgestuurd worden of ongeoorloofde afwezigheid. Voor de procedure van schorsing, overplaatsing en verwijdering van school verwijzen we naar het leerlingenstatuut.

Kwalificatieplicht

Om schooluitval te bestrijden is de leerplicht aangevuld met de kwalificatieplicht. Jongeren zijn tot het eind van het schooljaar waarin ze 16 worden volledig leerplichtig. Alle jongeren die dan nog geen startkwalificatie hebben, zijn daarna tot hun achttiende verjaardag kwalificatieplichtig, of tot het moment waarop ze een startkwalificatie behaald hebben. Een startkwalificatie is tenminste een mbo-diploma op niveau 2 of een havo- of vwo-diploma.

Meerderjarigheid

We onderschrijven de positieve invloed van ouderbetrokkenheid bij het leerproces. Om deze reden zien wij het niet als vanzelfsprekend de ouders niet meer te informeren bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd van de leerling. Mocht de leerling willen dat de ouders niet meer geïnformeerd worden, dan kan de leerling hiertoe een verzoek indienen.
Op het ouder- en leerlingenportaal is meer informatie te vinden over hoe een leerling een dergelijk verzoek kan indienen.

Privacy en toestemming gegevensverwerking

Privacy
We nemen privacy serieus en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens van leerlingen en ouders. In een privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd. Wij voldoen ook aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan ons stelt. Hoe wij aan deze eisen voldoen, hebben wij vastgelegd in het Privacyreglement. Meer over privacy is hier te vinden.

Toestemming gegevensverwerking
Voor sommige verwerkingen van persoonsgegevens van leerlingen hebben wij schriftelijke toestemming nodig van de ouders of meerderjarige leerling, zoals het aanbieden van diensten door de schoolfotograaf. Ook vinden we het leuk om in onze publicaties, op onze website en in filmpjes beelden van leerlingen te gebruiken. Het gaat om o.a. foto- en filmmateriaal, gemaakt tijdens binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Via het toestemmingsformulier gegevensverwerking vragen wij u aan het begin van het schooljaar om toestemming voor het verwerken van genoemde gegevens. De toestemming wordt gevraagd voor de inschrijvingsduur van de leerling en kan op ieder gewenst moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Vanaf het moment dat de toestemming wordt ingetrokken zal het Trinitas College de betreffende gegevens niet meer verwerken.
Wanneer het gaat om gebruik van portretfoto’s op prominente plaatsen, zoals bijvoorbeeld het omslag van een wervingsbrochure, zal voor gebruik altijd apart om toestemming worden gevraagd.