Leerlingen en school

Hoe we leerlingen informeren

Lesrooster
Alle roosterzaken lopen via de Zermelo-app. Hierop kunnen leerlingen hun lesrooster inzien en worden dagelijkse roosterwijzigingen direct gepubliceerd.

Huiswerk
Het huiswerk en toetsen worden voor het einde van de les opgegeven en opgenomen in de daarvoor aangewezen digitale leeromgeving of op andere wijze gepubliceerd. Bij lesuitval schuift het huiswerk door naar de eerstvolgende les. Als voor de les een toets gepland was, maakt de docent hiervoor een andere afspraak met de klas.

Elo
We maken gebruik van de elektronische leeromgeving It’s Learning. Hierin kunnen docenten huiswerkopdrachten toelichten en ondersteunende lesmaterialen publiceren. Ook wordt de elo gebruikt voor het inleveren /uploaden van huiswerkopdrachten.

Schoolmail
Via school hebben leerlingen een Outlook-mailadres gekregen (naast de elo-mail). Het regelmatig checken van de mail op berichten wordt aangeraden.

Mentor
De mentor is het eerste aanspreekpunt. In de eerste les worden leerlingen geïnformeerd hoe het contact zal en kan lopen.

Leerlingenstatuut
In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van leerlingen. De leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad is betrokken geweest bij de totstandkoming. Het statuut is hier te lezen.

Hoe we leerlingen betrekken

Opzet leerlingenparticipatie

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen betrokken zijn. Onderwijs is bedoeld voor leerlingen. Het is dus belangrijk dat leerlingen zich vrij voelen en de kans krijgen om inspraak te hebben binnen de school. Onder andere om deze reden is er, op initiatief leerlingen, een opzet van leerlingenparticipatie in het leven geroepen.

– In iedere klas wordt een klassenvertegenwoordiger gekozen die namens de klas optreedt en zaken voor de klas regelt. Hij of zij zal goed contact onderhouden tussen de klas, de mentor en de teamleider. De mentor zal door het jaar heen ook een aantal keer het gesprek met de klas aangaan, onder leiding van de klassenvertegenwoordiger, over wat er op school gebeurt, of dit goed is en hoe dit beter kan. De klassenvertegenwoordiger neemt dit soort feedback dan mee naar de klankbordgroep van het leerjaar waar hij of zij in zit.

– Iedere 6 à 8 schoolweken gaan teamleiders in de zogenaamde klankbordgroepen van klassenvertegenwoordigers in gesprek met de klassenvertegenwoordigers van de betreffende leerjaren. Een klankbordgroep is als het ware een leerlingenraad voor een bepaald leerjaar. In deze klankbordgroepen zal het gesprek gevoerd worden over alle school gerelateerde zaken op korte en lange termijn. Het kan gaan over de aankomende proefwerkweek of juist over hoe leerlingen tegen de school of het onderwijs aankijken. De klankbordgroepen worden op initiatief van teamleiders georganiseerd en ze vinden steeds op verschillende momenten plaats zodat klassenvertegenwoordigers niet telkens dezelfde les missen.

– Het Han Fortmann heeft een aantal, vaak twee, leerlingenvertegenwoordigers. Zij zijn de schakel tussen schoolleiding en leerlingen en vormen als het ware een mini leerlingenraad, alleen wordt deze term niet gebruikt. Zij zullen zich inzetten voor het waarborgen van alle zaken die leerlingenparticipatie op het Han Fortmann inhoudt. Ze gaan het gesprek aan met leerlingen, zijn aanwezig bij klankbordgroepen, onderhouden nauw contact met teamleiders, vergaderen structureel met de directeur en nemen plaats in de medezeggenschapsraad waar zij de belangen van alle leerlingen behartigen. Zij zijn een belangrijk aanspreekpunt voor leerlingen. Ze kunnen zelf onderwerpen aansnijden en zaken aanpakken, dingen aanpakken n.a.v. inbreng van leerlingen of (on)gevraagd advies geven aan de schoolleiding.

– Er wordt naar gestreefd om altijd leerlingenvertegenwoordigers te hebben, maar hiervoor is een goede selectie van kandidaten nodig. Het is hierbij van belang dat de kandidaten goed worden ingelicht over de verwachtingen en verplichtingen bij de functie, zodat zij voldoende op de hoogte zijn van wat hen te wachten staat. Nieuwe leerlingenvertegenwoordigers moeten altijd goed worden ingewerkt door de huidige leerlingenvertegenwoordiging. Meer informatie over het selecteren (en verkiezen) van nieuwe leerlingenvertegenwoordigers is op te vragen bij de huidige leerlingenvertegenwoordigers.

– De schoolleiding en de leerlingenvertegenwoordigers staan ten alle tijden in voor een zo goed mogelijke uitvoering van leerlingenparticipatie in de vorm van deze opzet. Ze controleren, helpen en overleggen met elkaar. Mocht het zo zijn dat er geen leerlingenvertegenwoordigers zijn of gevonden kunnen worden, dan kan de opzet ook zonder hen voortbestaan. Er zal dan echter naar moeten worden gestreefd om zo snel mogelijk alsnog nieuwe leerlingenvertegenwoordigers te selecteren.

– De participatie is gericht op het zo veel mogelijk betrekken van leerlingen bij besluitvorming en leerlingen zich gehoord laten voelen. Leerlingenparticipatie vindt plaats op initiatief van zowel leerlingen als de schoolleiding. Iedere leerling kan initiatief nemen om zaken binnen de school aan te pakken door in gesprek te gaan met de klassenvertegenwoordiger, de leerlingenvertegenwoordigers, de mentor of de teamleider. Het gaat hierbij om goede samenspraak tussen de betrokken partijen. De schoolleiding en docenten moeten serieus naar leerlingen luisteren, maar leerlingen kunnen tegelijkertijd niet zomaar alles op de teamleider afschuiven. Het is belangrijk dat leerlingen zelf actief meedenken en meehelpen om het onderwijs en de school te verbeteren.

De huidige leerlingenvertegenwoordigers zijn Celine Pham, Karlijn van Heese en Emma Schat. Zij zetten zich in voor de belangen van leerlingen. Zij zijn te bereiken via het mailadres leerlingenhf@trinitasedu.nl. Leerlingen kunnen de vertegenwoordigers ook een persoonlijk bericht op de ELO sturen of een kijkje nemen op de ELO pagina LeerlingenHF.

Overige leerlingencommissies
Er zijn nog meer commissies en groepen waar leerlingen binnen de school actief bij kunnen zijn. Zo is er een feestcommissie, die betrokken is bij de organisatie van de leerlingenfeesten.