Leerlingen en school

Hoe we leerlingen informeren

Lesrooster
Alle roosterzaken lopen via de Zermelo-app. Hierop kunnen leerlingen hun lesrooster inzien en worden dagelijkse roosterwijzigingen direct gepubliceerd.

Huiswerk
Het huiswerk en toetsen worden voor het einde van de les opgegeven en opgenomen in de daarvoor aangewezen digitale leeromgeving of op andere wijze gepubliceerd. Bij lesuitval schuift het huiswerk door naar de eerstvolgende les. Als voor de les een toets gepland was, maakt de docent hiervoor een andere afspraak met de klas.

Elo
We maken gebruik van de elektronische leeromgeving It’s Learning. Hierin kunnen docenten huiswerkopdrachten toelichten en ondersteunende lesmaterialen publiceren. Ook wordt de elo gebruikt voor het inleveren /uploaden van huiswerkopdrachten.

Schoolmail
Via school hebben leerlingen een Outlook-mailadres gekregen (naast de elo-mail). Het regelmatig checken van de mail op berichten wordt aangeraden.

Mentor
De mentor is het eerste aanspreekpunt. In de eerste les worden leerlingen geïnformeerd over hoe het contact zal en kan lopen.

Leerlingenstatuut
In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van leerlingen. De leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad is betrokken geweest bij de totstandkoming. Het statuut is hier te lezen.

Hoe we leerlingen betrekken

Opzet leerlingenparticipatie

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen betrokken zijn. Onderwijs is bedoeld voor leerlingen. Het is dus belangrijk dat leerlingen zich vrij voelen en de kans krijgen om inspraak te hebben binnen de school. Onder andere om deze reden is er, op initiatief van leerlingen, een opzet van leerlingenparticipatie in het leven geroepen.

– In iedere klas wordt een klassenvertegenwoordiger gekozen die namens de klas optreedt en zaken voor de klas regelt. Hij of zij zal goed contact onderhouden tussen de klas, de mentor en de teamleider. De mentor zal door het jaar heen ook een aantal keer het gesprek met de klas aangaan, onder leiding van de klassenvertegenwoordiger, over wat er op school gebeurt, of dit goed is en hoe dit beter kan. De klassenvertegenwoordiger neemt dit soort feedback dan mee naar de klankbordgroep van het leerjaar waar hij of zij in zit.

– Iedere 6 ├á 8 schoolweken gaan teamleiders in de zogenaamde klankbordgroepen van klassenvertegenwoordigers in gesprek met de klassenvertegenwoordigers van de betreffende leerjaren. In deze klankbordgroepen zal het gesprek gevoerd worden over alle school gerelateerde zaken op korte en lange termijn. Het kan gaan over de aankomende proefwerkweek of juist over hoe leerlingen tegen de school of het onderwijs aankijken. De klankbordgroepen worden op initiatief van teamleiders georganiseerd en ze vinden steeds op verschillende momenten plaats zodat klassenvertegenwoordigers niet telkens dezelfde les missen.

– Het Han Fortmann heeft een aantal, vaak twee, leerlingenvertegenwoordigers. Zij zijn de schakel tussen schoolleiding en leerlingen en vormen als het ware een mini leerlingenraad, alleen wordt deze term niet gebruikt. Zij zullen zich inzetten voor het waarborgen van alle zaken die leerlingenparticipatie op het Han Fortmann inhoudt. Ze gaan het gesprek aan met leerlingen, zijn aanwezig bij klankbordgroepen, onderhouden nauw contact met teamleiders, vergaderen structureel met de directeur en nemen plaats in de medezeggenschapsraad waar zij de belangen van alle leerlingen behartigen. Zij zijn een belangrijk aanspreekpunt voor leerlingen. Ze kunnen zelf onderwerpen aansnijden en zaken aanpakken, dingen aanpakken n.a.v. inbreng van leerlingen of (on)gevraagd advies geven aan de schoolleiding.

Overige leerlingencommissies
Er zijn nog meer commissies en groepen waar leerlingen binnen de school actief bij kunnen zijn. Zo is er een feestcommissie, die betrokken is bij de organisatie van de leerlingenfeesten.