Hoe we ouders informeren

Ouderbetrokkenheid is een speerpunt van onze school. We vinden het belangrijk om samen met de ouders het kind optimaal te begeleiden naar volwassenheid. We beschouwen dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze school is zo georganiseerd dat u als ouders zoveel mogelijk bij de begeleiding van uw kind betrokken wordt. Dat kan door een telefoontje, een mailtje, of met een gesprekje op school. Het initiatief hiertoe gaat uit van de school, maar kan ook uitgaan van de ouders. Hieronder staan de verschillende mogelijkheden van informatie en contact op een rijtje.

De mentor
Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor begeleidt de leerling bij zijn ontwikkeling bij het leren. Hierover voert de mentor met de leerling en zijn ouders een zogenoemd trialoog. Dat gesprek gaat over de ontwikkeling op school en wat de leerling van school en thuis nodig heeft om deze ontwikkeling optimaal te kunnen realiseren. Voor ouders is de mentor de eerst aangewezen persoon bij vragen en opmerkingen over allerlei zaken die over school en/of thuis gaan. Aarzelt u daarom niet om contact met de mentor op te nemen als u dat in het belang van uw kind acht.

Het ouderportaal op de website
Via het ouderportaal kunt u met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord inloggen in ons schooladministratiesysteem. Via het leerling- en ouderportaal kunt u, na invoering van een wachtwoord, het lesrooster en de door uw kind behaalde cijfers inzien. Ook informatie van algemene aard wordt via het ouderportaal verstrekt. Tijdens de ouderavonden aan het begin van het schooljaar zal hier meer informatie over worden gegeven. Bij leerlingen die meerderjarig zijn en die een 18+ verklaring hebben aangevraagd en gekregen, kan het zijn dat de ouders geen inzage meer hebben in het ouderportaal.

Ouderavonden
Bij de start van het schooljaar wordt u uitgenodigd voor een ouderavond van de jaarlaag van uw kind. Daarnaast wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor een trialoog om met de mentor de voortgang te bespreken. In de brugklas en havo 3 en 4 vindt dat gesprek twee keer per jaar plaats.

Nieuwsbrief
Vier keer per schooljaar, meestal voor een vakantie, wordt een digitale nieuwsbrief verstuurd.

Informatie over buitenlesactiviteiten
Gedurende het schooljaar organiseren we allerlei activiteiten voor onze leerlingen. Een greep: excursies, stedentrips, sportdagen, toneel-, film- en muziekvoorstellingen, internationale uitwisseling, De Grote Prijs. De school zal de ouders via e-mail of het ouderportaal zoveel mogelijk en tijdig informeren over deze activiteiten. Wanneer de school evenementen organiseert in de avonduren, wordt daarover altijd vooraf schriftelijk bericht meegegeven.

Rapportage aan de ouders
De resultaten van de leerlingen zijn voor ouders altijd beschikbaar via het ouderportaal. De leerlingen ontvangen aan het einde van het schooljaar een rapport.

Beleid informatieverstrekking gescheiden ouders
De school is wettelijk verplicht informatie te geven over de vorderingen van de leerlingen aan hun ouders. Dit geldt in principe ook wanneer de ouders gescheiden zijn. Klik hier voor informatie hoe het Trinitas College omgaat met informatieverstrekking aan gescheiden ouders.

Hoe we ouders betrekken

Op verschillende manieren betrekken we ouders bij onze school.

Oudervereniging
De oudervereniging van het Han Fortmann wordt gevormd door alle ouders van de leerlingen. Het doel van de vereniging is de bevordering van de samenwerking tussen school en ouders. Klik hier voor meer informatie over de oudervereniging.

Ouderraad
De oudervereniging wordt bestuurd door de ouderraad. De Ouderraad behartigt de belangen van leerlingen en hun ouders en bevordert de betrokkenheid van ouders bij de school. Deze raad bestaat uit circa tien ouders. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur. Er vindt ongeveer zes keer per jaar overleg plaats tussen de directie van het Han Fortmann en het Dagelijks Bestuur van de Ouderraad.

Klankbord-ouders
Aan ouders die graag meedenken over schoolzaken vragen we een aantal keren per jaar om mee te praten over onze school en ons onderwijs. U bent immers ervaringsdeskundige; het gaat om úw kind. Wij willen altijd graag uw mening horen, weten wat u van ons verwacht en hoe u allerlei schoolzaken beleeft.

De medezeggenschapsraad
De medezeggenschap is gezien de fusie afgelopen jaar, anders georganiseerd dan voorgaande jaren. Op het niveau van de Pontis Onderwijsgroep wordt gewerkt met een afvaardiging van collega’s, ouders en leerlingen uit de verschillende scholen. Op het Han Fortmann zelf werken we met een deelraad die bestaat uit 2 ouders, 2 leerlingen en 4 medewerkers die door respectievelijk ouders, leerlingen en medewerkers zijn gekozen. Ouders kunnen zich rechtstreeks verkiesbaar stellen. Klik hier voor meer informatie over medezeggenschap.