Medezeggenschap HF (MR)

Sinds de fusie van het Trinitas College met het Regius College tot de Pontis scholengroep is de opzet van de medezeggenschap veranderd.

Op het Han Fortmann is er sinds 1 januari 2022 een MR-deelraad HF. 
Hierin overleggen leerlingen, ouders en docenten met de directie over allerlei zaken die onze school aangaan.
Denk hierbij o.a. aan: leerlingenstatuut, bevorderingsnormen, ouderbijdrage, lessentabel, werkdruk, het gebruik van ICT in de lessen, burgerschap. En nog veel meer.
De MR-deelraad kan zelf onderwerpen op de agenda zetten. Alle aan de school verbonden leerlingen, ouders en personeelsleden kunnen hiertoe een verzoek indienen bij de MR-deelraad HF.
Op een aantal belangrijke onderwerpen heeft de MR-deelraad instemmingsrecht dan wel adviesrecht.
Zie het deelraadreglement.
De MR-deelraad stelt een jaarverslag van de werkzaamheden vast en maakt dit bekend aan alle betrokkenen.

Op dit moment bestaat de MR-deelraad HF uit:
-Leerlingen: Zouhair Adhimine en Noémie Sarkisjan
-Ouders: Violet Raam en Clementine Schuurman
-Personeel: Jeffrey Slopsma (namens het onderwijs ondersteunend personeel) en de docenten Melody Peverelli, Marie-Loes Warmenhoven en Rob Visser.

Deelraadleden worden gekozen voor 4 jaar. Het komt regelmatig voor dat leden binnen deze termijn aftreden. Hiervoor is een rooster van aftreden opgesteld.

Contact opnemen met de MR-deelraad HF kan via pmrhf@trinitascollege.nl

Op Pontis niveau is een een GMR actief.  Deze Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad bespreekt zaken die betrekking hebben op alle scholen van de Pontis scholengroep. Het gaat dan bijvoorbeeld om de begroting en de vakantieregeling.
Namens het HF hebben zitting in de GMR: Noémie Sarkisjan (leerling), Linda van der Eijk-Ruis (ouder), Jacco Butter en Ellen Groot (docenten)