Oudervereniging

Doelstellingen en werkwijze Oudervereniging Han Fortmann
Alle ouders van de leerlingen van het Han Fortmann zijn automatisch vertegenwoordigd in de Oudervereniging Han Fortmann. De Oudervereniging wordt bestuurd door de Ouderraad. De Ouderraad behartigt de belangen van leerlingen en hun ouders en bevordert de betrokkenheid van ouders bij de school. Deze raad bestaat uit ca. 10 ouders. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur.

Waar houdt de “Oudervereniging Han Fortmann” zich mee bezig?
Er wordt door de Oudervereniging een aantal malen vergaderd gedurende een schooljaar (ca. 7 keer). Tijdens deze vergaderingen wordt een aantal vaste onderwerpen besproken: o.a. werkzaamheden van de verschillende commissies, de medezeggenschapsraad en informatie vanuit school en ouders.
Tevens is er ca. 6 keer per jaar overleg tussen de directie van het Han Fortmann en het Dagelijks Bestuur van de Ouderraad. Bekijk de flyer voor meer informatie.

Bestuursleden
De bestuursleden worden door de ouders in de jaarlijkse Algemene ledenvergadering gekozen en benoemd voor de periode van 3 jaar, met als voorwaarde dat een kind van de ouder op school zit. Herbenoeming voor een volgende termijn is mogelijk. Bij het verlaten van de school door het laatste kind komt het lidmaatschap van de oudervereniging automatisch te vervallen. Indien u als ouder actief wilt deelnemen in de Ouderraad en in één van de commissies, kunt u zich aanmelden als lid via onderstaande contactmogelijkheden.

Stukken oudervereniging 2019-2022
Visie ouderraad
Statuten notaris
Statuten
Huishoudelijk reglement
financieel jaarverslag 2018-2019
Uittreksel economische cijfers 2018-2019
agenda 14 oktober 2019
agenda 2 december 2019
agenda 21 januari 2020
agenda 12 mei 2020
agenda 22 juni 2020
agenda 24 september 2020
agenda 12 november 2020
agenda 14 januari 2021
agenda 18 maart 2021
agenda 12 mei 2021
agenda 24 juni 2021
agenda 23 september 2021
agenda 1 november 2021
agenda 6 december 2021
agenda 17 januari 2022
agenda 14 september 2022
agenda 23 november 2022
agenda 25 januari 2023
agenda 15 maart 2023
agenda 15 juni 2023

Jaarrekening 2019-2020
Kascontrole 2021

Financiële verantwoording ouderraad 2021-2022
Uitnodiging ouderavond 13 januari 2022

Contact secretariaat:
Oudervereniging Locatie Han Fortmann
Beukenlaan 1
1701 DA Heerhugowaard
Postadres:
Postbus 73
1700 AB Heerhugowaard
e: oudervereniginghfc@trinitascollege.nl