schooljaar 2022-2023

Schoolkosten

Hieronder verstaan we de materiële kosten die we voor iedere leerling maken. Het lesmateriaal waaronder boeken en digitale methoden worden door de school betaald. Voorts moeten we gezien de wet- en regelgeving ook nog wat kosten voorleggen bij ouders:

 1. Schoolkosten voor rekening van de ouders[1].
  Dit zijn materialen die persoonsgebonden zijn, zoals gymkleren, of zaken die meerdere leerjaren of door meerdere kinderen binnen één gezin gebruikt kunnen worden, zoals woordenboeken en atlassen.
 2. Vrijwillige ouderbijdrage.
  Uit de vrijwillige ouderbijdrage bekostigen we activiteiten die we in het belang van onze leerlingen organiseren, maar waar de school geen geld van de overheid voor ontvangt. Dat betekent dat als teveel ouders hier niet aan bijdragen, we deze activiteiten niet meer kunnen uitvoeren. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van individuele leerlingen van deelname aan activiteiten. We proberen de kosten wel zo laag mogelijk te houden en hanteren de gedragscode ‘Schoolkosten Voortgezet Onderwijs’.
  Jaarlijks worden deze bedragen en de regeling in de MR aan de oudergeleding ter instemming voorgelegd. Op basis van een globaal activiteitenplan en een begroting worden schoolkosten en de vrijwillige ouderbijdrage per locatie voor het volgende schooljaar na instemming van de oudergeleding vastgesteld.
  De regeling schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage 2022-2023 is hier in te zien.

schoolkosten voor rekening van ouders

Voor havoleerlingen die in de bovenbouw kiezen voor het examenvak BSM (Beweging Sport Maatschappij) geldt de verplichte bijdrage voor de aanschaf van Trinitas-trainingspakken van éénmalig minimaal € 82,50 is; het trainingspak is dan eigendom van de leerling.

vrijwillige ouderbijdrage

Met instemming van de oudergeleding van de MR is gekozen om de vrijwillige ouderbijdrage op te splitsen in de volgende categorieën:

 1. Ouderbijdrage algemeen;
 2. Ouderbijdrage voor stedenreizen en uitwisselingen waarvoor gespaard wordt;
 3. Ouderbijdrage voor overige activiteiten;
 4. Aanschaf van een notebook.
 1. Ouderbijdrage algemeen

De ouderbijdrage algemeen wordt jaarlijks vastgesteld. We maken een inschatting van wat we nodig hebben om verschillende activiteiten in de verschillende leerjaren te kunnen organiseren. Deze ouderbijdrage algemeen wordt o.a. besteed aan:

 • excursies, voorstellingen, schoolfeesten, decemberactiviteiten, e.d.;
 • activiteiten per leerjaar;
 • activiteiten rond examens en diploma-uitreikingen;
 • sportdagen en –toernooien;
 • reis- en ongevallenverzekering;
 • bijdrage ouderraad.

2. Ouderbijdrage voor stedenreizen en uitwisselingen waarvoor gespaard wordt

In 4-havo en 5-vwo worden jaarlijks meerdaagse activiteiten georganiseerd zoals de stedenreis (4h) en de uitwisseling (5v). Om de kosten voor ouders te spreiden over meerdere jaren wordt een deel van deze ouderbijdrage gespaard. In het jaar waarin de activiteit plaatsvindt, worden de feitelijke kosten min het tot dan gespaarde bedrag in rekening gebracht.

Met ingang van schooljaar 2022-2023 gaat het in totaal om de volgende bedragen:

3. Ouderbijdrage voor overige activiteiten

Naast de activiteiten die bekostigd worden uit de ouderbijdrage algemeen en de ouderbijdrage voor stedenreizen, uitwisselingen e.d. zijn er allerlei andere activiteiten in diverse leerjaren waaraan leerlingen kunnen deelnemen. Indien een leerling hieraan wenst deel te nemen, dan wordt daarvoor apart een eigen bijdrage gevraagd. Het betreft o.a. de volgende, niet verplichte activiteiten, zoals TTO (zie hierna), activiteiten met de mentorklas, reizen naar Griekenland, Parijs, Ravensbrück en kosten voor deelname aan examens zoals Cambridge, Goethe en Delf Scolaire boven het reguliere lesprogramma.

Jaarlijkse ouderbijdrage Tweetalig onderwijs (TTO)
Bij het kiezen van goed vervolgonderwijs hebben basisschoolleerlingen met een havo- / havo/vwo- / en vwo-advies en hun ouders op Han Fortmann de keuze uit drie onderwijsprogramma’s: TTO (Tweetalig Nederlands-Engels), gymnasium en het reguliere Nederlandstalige programma.
Leerlingen en hun ouders die kiezen voor TTO, kiezen dus bewust voor de tweetalige opleiding van de school met alle extra’s die daarbij horen. Daarvoor vragen wij een jaarlijkse ouderbijdrage van € 350,- die hoort bij de TTO-opleiding. Met die ouderbijdrage betalen wij internationale excursies en vele andere extra’s waar de school geen bijdrage van de overheid voor ontvangt. Zonder betaling van de ouderbijdrage kan de school deze extra activiteiten niet bekostigen. Voor nadere informatie klik hier.

4. Aanschaf van een notebook door ouders
Via de website informeren we ouders over het ‘waarom’ en het ‘hoe’ van de aanschaf van een notebook, klik hier.

Hoe kunt u betalen?
Wij maken gebruik van het digitale betaalsysteem WIS Collect. Voor de inning van de ouderbijdrage ontvangt u in september/oktober 2022 een link voor de betaling van de ouderbijdrage 2022-2023. U kunt betalen via iDeal of via een eigen overboeking.

Doorgang activiteiten
De schoolleiding kan besluiten om een (meerdaagse) activiteit geen doorgang te laten vinden. Dat kan op grond van onvoldoende (betalende) deelname of mogelijke omstandigheden die het waarborgen van de veiligheid en welzijn van leerlingen en begeleiders zouden kunnen verstoren. In dat geval worden betaalde bedragen, na aftrek van eerder gemaakte niet te verrekenen kosten, terugbetaald.

Betalingsregeling/ontheffing
Uiteraard is het mogelijk dat u vanwege persoonlijke omstandigheden (even) niet in staat bent de gevraagde vrijwillige bijdrage te betalen. U kunt contact met ons opnemen via email: ouderbijdrage@trinitascollege.nl. Wij kunnen dan eventueel een betalingsafspraak met u overeenkomen. In de eerder genoemde Regeling schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage 2022-2023 kunt u hier meer over lezen.

Financiële tegemoetkoming
In een aantal gemeenten kunnen ouders onder bepaalde voorwaarden een financiële tegemoetkoming voor de schoolkosten krijgen. Meer informatie hierover kunt u vinden op hier vinden.
Ook kan een tegemoetkoming via het kindgebonden budget van de Belastingdienst plaatsvinden. Op de websites www.rijksoverheid.nl en www.belastingdienst.nl is hierover de meest recente informatie te vinden.

Kluisjes
Alle leerlingen zijn verplicht tot het gebruik van een kluisje. Voor het gebruik van het kluisje brengen wij een borg in rekening van €10,-. Deze borg moet bij het afhalen van de kluissleutel contant worden voldaan. Na afloop van de schoolloopbaan moet de sleutel weer worden ingeleverd en wordt de borg terugbetaald.

Verzekeringen
Ten behoeve van de leerlingen is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze geldt uitsluitend voor lichamelijk letsel. Schade aan materiële zaken (bijvoorbeeld bril, boeken, kleding) wordt niet vergoed. De verzekering is van kracht op schooldagen gedurende school- en reistijd. Een buitenlandse reis (in schoolverband), ook in de vakantie, valt daar ook onder. Hiervoor is tevens een doorlopende reisverzekering afgesloten. Ook leerlingen die stage lopen zijn verzekerd. Bij een ongeval dat binnen de termen van de verzekering valt, moet zo spoedig mogelijk een verzekeringsformulier worden ingevuld en opgestuurd. Dit formulier is te verkrijgen bij de financiële administratie van de school. De verzekeringen kennen maximale vergoedingen.

[1] Overal in deze informatie waar u ouders leest, kunt u ook ouder of verzorger(s) lezen.