schooljaar 2023-2024

Een ouder/verzorger van een leerling betaalt geen lesgeld in het voortgezet onderwijs. De meeste boeken krijgt de leerling van school. Sommige materialen moeten wel door de ouder betaald worden. Ook vraagt de school om een ouderbijdrage.

Er zijn vier categorieën schoolkosten:

Categorie 1, kosten voor leermiddelen
Om te kunnen leren heeft een leerling leermiddelen nodig (boeken, digitale licenties e.d.). Deze worden gratis door de school verstrekt. Indien boeken en overige leermiddelen in bruikleen worden gegeven is de leerling uiteraard verantwoordelijk voor het in goede staat inleveren van de gebruikte boeken aan het einde van het schooljaar.

Categorie 2, kosten voor persoonsgebonden materialen
Het gaat hierbij om materialen die persoonsgebonden zijn, langer dan een jaar meegaan, door meer gezinsleden kunnen worden gebruikt en/of eigendom worden van de leerling, bijvoorbeeld (grafische) rekenmachine, sportkleding, agenda, atlas, schriften, woordenboeken, lees- en literatuurboeken, gereedschap etc.

Als de school materialen in bruikleen geeft, dan wel aanschaft voor de leerlingen, zal zij hiervoor een bijdrage vragen van ouders.

Een voorbeeld van benodigde materialen is de aanschaf van een Trinitas-trainingspak voor havoleerlingen met het examenvak BSM. Voor deze leerlingen wordt eenmalig een bijdrage voor de aanschaf gevraagd van € 84,50; het trainingspak is dan eigendom van de leerling. Indien ouders deze trainingspakken niet van school afneemt, zijn ze zelf verantwoordelijk voor de aanschaf.

Categorie 3, kosten voor een notebook/Chromebook
Steeds meer leerstof en lesmethodes worden digitaal aangeboden. Daarom werken leerlingen vanaf de brugklas met hun eigen device (notebook). Klik hier voor het ‘waarom’ en het ‘hoe’ van de aanschaf van een notebook.

Categorie 4, kosten voor extra activiteiten
De kosten voor extra activiteiten wordt opgesplitst in drie soorten vrijwillige ouderbijdragen:

  1. Algemene vrijwillige ouderbijdrage voor o.a. mentoractiviteiten, diploma-uitreiking en/of schoolpas.
  2. Vrijwillige ouderbijdrage voor werkweken, stedenreizen, excursies en kamp.
  3. Vrijwillige ouderbijdrage voor extra-curriculaire activiteiten. Het betreft onder meer de kosten voor deelname aan examens bovenop het reguliere programma zoals Cambridge (Engels), Goethe (Duits) en Delf Scolaire (Frans). Maar ook het tweetalig onderwijs (TTO).  

De hoogte van deze bedragen en een specificatie is in hoofdstuk 4 van Schoolkosten 2023-2024 Pontis onderwijsgroep  weergegeven.

Vrijwilligheid van de ouderbijdrage en doorgang activiteiten

De ouderbijdragen zoals genoemd onder categorie 4, zijn vrijwillig. Ouders kunnen besluiten om deze bijdrage niet te betalen. Het gevolg daarvan is wel dat het voor de school moeilijk wordt om onderwijsactiviteiten die betaald worden uit de ouderbijdrage (in of buiten de school), te blijven organiseren. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

De school kan besluiten om een activiteit geen doorgang te laten vinden. Te denken valt aan onvoldoende deelname en/of te hoge kosten per deelnemer of omstandigheden die het onmogelijk maken om de veiligheid en welzijn van leerlingen en begeleiders te waarborgen.

De intentie is altijd de kosten zo laag mogelijk te houden, de gedragscode ‘schoolkosten Voortgezet Onderwijs’ wordt hierbij gehanteerd.

Hoe kunt u betalen?

Informatie over een financiële tegemoetkoming, wijze van betaling en betalen in termijn is te vinden in hoofdstuk 3 van Schoolkosten 2023-2024 Pontis Onderwijsgroep .

Verzekeringen

Ten behoeve van de leerlingen is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze geldt uitsluitend voor lichamelijk letsel. Schade aan materiële zaken (bijvoorbeeld bril, boeken, kleding) wordt niet vergoed. De verzekering is van kracht op schooldagen gedurende school- en reistijd. Een buitenlandse reis (in schoolverband), ook in de vakantie, valt daar ook onder. Hiervoor is tevens een doorlopende reisverzekering afgesloten. Ook leerlingen die stagelopen zijn verzekerd. Bij een ongeval dat binnen de termen van de verzekering valt, moet zo spoedig mogelijk een verzekeringsformulier worden ingevuld en opgestuurd. Dit formulier is te verkrijgen bij de financiële administratie van de school. De verzekeringen kennen maximale vergoedingen.


[1] Overal in deze informatie waar u ouders leest, kunt u ook ouder of verzorger(s) lezen.