Hoe werkt het op het Han Fortmann?

Op deze pagina is informatie te vinden over lestijden, lesrooster en lessentabel, onderwijstijd en lesuitval, lessen lichamelijke opvoeding, digitaal onderwijs, veilige en zorgzame school, contactpersonen en externe vertrouwenspersonen, gezonde school, schoolpas en kluisjes en gevonden voorwerpen. Voor een aantal onderwerpen zijn aparte pagina’s opgenomen, kijk hiervoor in het menu.

Lestijden, lesrooster en lessentabel

Lestijden onderbouw*
1e lesuur 08.30 – 09.20 uur
2e lesuur 09.20 – 10.10 uur
3e lesuur 10.10 – 11.00 uur
pauze 11.00 – 11.25 uur
4e lesuur 11.25 – 12.15 uur
5e lesuur 12.15 – 13.05 uur
pauze 13.05 – 13.35 uur
6e lesuur 13.35 – 14.25 uur
7e lesuur 14.25 – 15.15 uur
8e lesuur 15.15 – 16.05 uur
9e lesuur maatwerk**

Lestijden bovenbouw
1e lesuur 08.30 – 09.20 uur
2e lesuur 09.20 – 10.10 uur
pauze 10.10 – 10.35 uur
3e lesuur 10.35 – 11.25 uur
4e lesuur 11.25 – 12.15 uur
pauze 12.15 – 12.45 uur
5e lesuur 12.45 – 13.35 uur
6e lesuur 13.35 – 14.25 uur
7e lesuur 14.25 – 15.15 uur
8e lesuur 15.15 – 16.05 uur
9e lesuur maatwerk**

*Voor het vak LO in de onderbouw geldt altijd het lestijdenrooster van de bovenbouw (blokuren 3e+4e uur of 5e+6e uur).
**Incidenteel wordt het 9e lesuur gebruikt voor inhaaltoetsen of (vrijwillige) activiteiten.

Lesrooster
Via de Zermelo-app kunnen de leerlingen hun rooster inzien. Naast de dagelijkse roosterwijzigingen i.v.m. ziekte of bijzondere activiteiten zijn er in de loop van het schooljaar soms ook permanente roosterwijzigingen noodzakelijk. Deze zijn uiteraard niet te voorzien. We verzoeken leerlingen en ouders daarom om afspraken voor bijvoorbeeld sport, clubs of muziekschool ná 16.05 uur te maken, wel rekening houdend met de inhaaltoetsen op het 9e uur of een plaatsing in de naklas, deze staan niet in Zermelo. Dagelijkse lesroosterwijzigingen worden gepubliceerd via de Zermelo-app.

Lessentabellen
De lessentabellen van 2023-2024 zijn hier in te zien.

Onderwijstijd en lesuitval

De tijd die leerlingen onderwijs dienen te ontvangen is wettelijk vastgesteld. Die bedraagt voor een havo-opleiding ten minste 4700 uur en voor een vwo-opleiding ten minste 5700 uur. Door allerlei voorziene en onvoorziene omstandigheden vallen er soms lessen uit. Daarom roosteren we altijd meer onderwijstijd in dan wettelijk verplicht is. In alle leerjaren proberen we het uitvallen van lessen zo veel mogelijk te voorkomen. In de brugklassen komen geen tussenuren in het rooster voor. Bij afwezigheid van een docent in de brugklas passen we het rooster aan of neemt een andere docent de les waar.

Lessen lichamelijke opvoeding (LO)

De lessen LO vinden in de zomerperiode grotendeels plaats op sportpark De Kabel en in de winterperiode in de sporthal Waardergolf. Indien een leerling op medische gronden niet mee kan doen, wordt aan de ouders verzocht dat schriftelijk en met opgaaf van redenen te melden bij de desbetreffende LO-docent. De leerling kan ingezet worden om tijdens de les te assisteren, bijvoorbeeld als scheidsrechter. Voor langdurige vrijstelling is een doktersverklaring noodzakelijk. De teamleider bepaalt in overleg met de LO-docent wat er van de leerling tijdens de lessen LO verwacht wordt.

Digitaal onderwijs

We volgen als school de digitale onderwijsontwikkelingen op de voet. We werken in een elektronische leeromgeving (elo) en daarnaast worden vele vakken ondersteund door een digitale lesmethode.
Deze aanvullende programma’s zijn veelal ook thuis via het internet op te vragen om extra te kunnen oefenen tijdens het maken van het huiswerk. In de lessen wordt gewerkt met notebooks. Alle leerlingen hebben een eigen notebook tot hun beschikking. Leerlingen/ouders zijn verantwoordelijk voor schade aan de apparatuur door onzorgvuldig gebruik. In de school is een uitstekend WIFI-netwerk aanwezig.

Veilige en zorgzame school

Het Han Fortmann is een veilige school. We hebben bijzonder prettige leerlingen en weinig incidenten. We werken er met elkaar actief aan om dat zo te houden. Mocht er eens iets gebeuren, dan ondernemen we direct actie. In het convenant ‘Veilige School Heerhugowaard’, dat we samen met politie en gemeente hebben afgesloten, is precies geregeld hoe de school omgaat met grensoverschrijdend gedrag en wanneer de politie wordt ingeschakeld.
Wanneer een leerling uit het eerste of tweede leerjaar zonder bericht van de ouders afwezig is, gaan we dit meteen na. Voor de overige leerlingen wordt later op de dag contact opgenomen met de ouders.
De toegangswegen naar de school zijn veilig voor fietsers. Uiteraard beschikt de school over een calamiteitenplan en vindt er jaarlijks een ontruimingsoefening plaats.

We zorgen ervoor dat onze leerlingen onderwijs krijgen in een schoon schoolgebouw. Uiteraard zijn onze leerlingen hierbij betrokken, bijvoorbeeld door in toerbeurt na de pauze corveedienst te verrichten. We zijn ook een ‘groene’ school: we maken in ons gebouw gebruik van een zeer milieuvriendelijk systeem voor de klimaatregeling, waardoor we het gebruik van fossiele brandstoffen beperken en de kosten voor verwarming drastisch hebben kunnen verlagen. Ons klimaatsysteem zorgt er ook voor dat er altijd voldoende frisse lucht is.

Contactpersonen / vertrouwenspersonen en externe vertrouwenspersoon

Veruit de meeste problemen in de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden opgelost. Een leerling, ouder of personeelslid kan zich altijd wenden tot één van de contactpersonen/vertrouwenspersonen van de school, klik hier. Naast deze contactpersonen heeft de school ook een externe vertrouwenspersoon. Indien de afhandeling, gelet op de aard van de klacht, niet via de bovengenoemde weg mogelijk is of als deze niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan de betrokkene een beroep doen op de klachtenregeling van de school. De klachtenregeling is hier te vinden.

Gezonde school

We voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria op het gebied van gezondheid en zijn daarmee officieel een Gezonde School. Zo is de school rookvrij, is er een watertappunt op het schoolplein en vormt gezonde voeding een belangrijk thema in de biologielessen. Ook in de schoolkantine wordt gezond eten en drinken gestimuleerd. De kantine wordt beheerd door een cateringbedrijf. Over het assortiment voert de school geregeld overleg met de cateraar. De kantine is door het Voedingscentrum onderscheiden met de gouden ‘Gezonde Schoolkantine Schaal’.

Schoolpas en kluisjes

Schoolpas
Nieuwe leerlingen en de leerlingen van het derde leerjaar ontvangen in september een (nieuwe) schoolpas met daarop een pasfoto. De foto wordt aangeleverd door de schoolfotograaf, die in de eerste schoolweken individuele portretfoto’s en klassenfoto’s komt maken. Leerlingen moeten hun schoolpas op school altijd bij zich hebben. Met de schoolpas kunnen de leerlingen gebruik maken van de printer in de mediatheek.
Bij verlies of diefstal moet een nieuw exemplaar worden aangeschaft, wat voor de verliezer extra kosten met zich meebrengt. We gaan ervan uit dat iedereen zorgvuldig met zijn schoolidentiteitsbewijs omgaat.

Kluisjes
Elke leerling heeft een kluisje. Bij verlies van de sleutel kan een nieuwe worden aangeschaft voor € 10,-. Iedere leerling levert bij einde schoolloopbaan de sleutel weer in. Bij beschadiging van het kluisje worden de kosten van het herstel doorberekend aan de huurder. De kluisjes zijn uitsluitend bedoeld om zaken op te bergen die met school en onderwijs te maken hebben. De directie van de school heeft het recht de kluisjes op ieder gewenst moment te controleren, al of niet in het bijzijn van de huurder. De school is niet aansprakelijk voor inbraak en/of diefstal.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden bij de conciërge bewaard. We raden aan om boeken, tassen, kleding en dergelijke van merktekens te voorzien (naam en klas), zodat de eigenaar te vinden is. De school draagt geen verantwoordelijkheid voor zoekgeraakte eigendommen van leerlingen.