Contact met school

Telefonische bereikbaarheid
Via het algemene telefoonnummer van de school, (072) 571 01 44, kunt u docenten of andere medewerkers van de school gedurende de schooltijden telefonisch bereiken. Indien een docent lesgeeft of een medewerker afwezig is, belt deze u op een later tijdstip terug.

Trinitas College, Han Fortmann
Bezoekadres:
Beukenlaan 1
1701 DA Heerhugowaard
Postadres:
Postbus 73
1700 AB Heerhugowaard
t (072) 571 01 44
e infohf@trinitascollege.nl

Voor de namen van de schoolleiding, klik hier.
Klik hier voor informatie over het bevoegd gezag.
Andere contactpersonen zijn hieronder te vinden:

Decanen
Havo: dhr. M. de Oude MA/MSc, m.deoude@trinitascollege.nl
Vwo: mw. drs. I.E. Locatelli, i.locatelli@trinitascollege.nl

Ondersteuningsteam
Ondersteuningscoördinator: mw. S. Versfeld, s.versfeld@trinitascollege.nl

Contact- en vertrouwenspersonen
Contact- / vertrouwenspersonen: mw. C. Loman en dhr. W.A. van Eeden
Een leerling, ouder/verzorger of personeelslid kan zich altijd wenden tot een van de contact- / vertrouwenspersonen van de school via mailadres contactpersonenhf@trinitascollege.nl of telefoonnummer (072) 571 01 44 (school).

Externe vertrouwenspersoon
mevr. M. Dierikx, GIMD (tijdelijk afwezig)
waargenomen door GIMD Team Amsterdam
e vertrouwenspersoon@gimd.nl

Medezeggenschapsraad
Door de fusie met het Regius College is de medezeggenschapsstructuur gewijzigd per 1 januari 2022. De periode t/m 1 augustus 2022 is een overgangsperiode. Later is hier meer informatie over de gewijzigde structuur terug te vinden.
De medezeggenschapsraad van het Trinitas College bestaat uit vier ouders, vier leerlingen, zes docenten en twee leden van het onderwijsondersteunend personeel. Ouders kunnen zich via de ouderraad verkiesbaar stellen.

Voorzitter: mw. drs. I. Locatelli
Vicevoorzitter: dhr. V. Janse
Secretaris: mw. drs. I. Locatelli
Correspondentieadres:
Postbus 73
1700 AB Heerhugowaard
Voor informatie klik hier.

Inspectie van het onderwijs
Het Trinitas College valt onder het inspectiekantoor Utrecht. De contactgegevens van de inspectie zijn te vinden op www.onderwijsinspectie.nl. Ook vindt u hier informatie waar u terecht kunt met vragen over onderwijs en voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of lichamelijk geweld.