Afwezigheid

Afwezigheid van een leerling dient op de eerste dag ervan via het ouderportaal door de ouder aan de school te worden gemeld, indien mogelijk vóór 8.30 uur.
Vooraf bekend zijnde afwezigheid, zodra bekend, afmelden via het ouderportaal.

Ziekmeldingen en absentie kunnen ook via het ouderportaal doorgegeven worden. Als u bent ingelogd kiest u “mijn kind” en vervolgens gaat u naar “absentie melding”, of indien nodig, bijzonder verlof; hierin kunt u datum, tijd en reden aangeven. Vervolgens krijgt u op uw scherm de boodschap dat de afmelding wordt afgehandeld.

We hebben speciale aandacht voor onze leerlingen van het eerste en tweede leerjaar: tijdens de eerste les van de dag (dat kan ook het tweede lesuur zijn) worden de ouders gebeld van de leerlingen die niet-afgemeld afwezig zijn.

Een leerling die voor het einde van de lessen de school wil verlaten, bijvoorbeeld omdat hij tijdens de lessen ziek is geworden, meldt zich af bij de verzuimmedewerker. De ouders worden hierover telefonisch geïnformeerd en dienen deze ziekmelding nog dezelfde dag telefonisch bij de receptie te bevestigen.

De school handelt volgens het verzuimprotocol van het samenwerkingsverband Noord-Kennemerland en heeft haar verzuimprocedures hierop ingericht. Het doel hiervan is om verzuim vroegtijdig te signaleren zodat er passende maatregelen en/of ondersteuning geboden kan worden. Op deze manier willen we uitval en onderbrekingen in de ontwikkeling van de leerling zoveel mogelijk voorkomen.

Procedure bij schoolverzuim: MAZL

De afkorting MAZL staat voor “meer aandacht voor de ziekgemelde leerling”.

Binnen onze school werken we met de methodiek MAZL. MAZL is een landelijk erkende effectieve interventie, die is ontwikkeld om het ziekteverzuim aan te pakken. MAZL richt zich op een collectieve gedragsverandering ten opzicht van schoolverzuim bij alle betrokken partijen. De aandacht voor de leerling vindt plaats vanuit zorg en niet vanuit controle en de focus ligt meer op de mogelijkheden dan op de beperkingen van de leerlingen. MAZL richt zich op het inventariseren van de oorzaken van het ziekteverzuim en het aandragen van oplossingen.

Bij het verzuimbeleid volgens MAZL werken de school, de jeugdartsen en jeugdverpleegkundige van de GGD en de Jeugd & Gezinscoaches nauw samen.

School heeft met leerling en ouders/verzorgers een gesprek wanneer het ziekteverzuim van de betreffende leerling voldoet aan een van de MAZL-criteria:

  • Elke 4e ziekmelding binnen 12 schoolweken
  • Vanaf de 7e schooldag aaneengesloten
  • Of als school zorgen heeft over de leerling.

Wij hanteren hierbij het MAZL stappenplan:

  1. Aannemen van de ziekmelding door school (telefonisch of via het ouderportaal).
  2. De school/mentor neemt (telefonisch) contact op met leerling en ouders/verzorgers na ziekmelding. Dit is niet ter controle, de school is geïnteresseerd naar het welzijn van de leerling.
  3. De school gaat in gesprek met leerling en ouders/verzorgers, zodra de MAZL-criteria in beeld komen.
  4. De school vraagt indien nodig een consult aan bij de jeugdarts van de GGD in overleg met de ouders/verzorgers en leerling.
  5. Het consult bij de jeugdarts vindt plaats. De jeugdarts bespreekt de gezondheidsklachten en oorzaken van het ziekteverzuim, onderzoekt de leerling zo nodig en bespreekt samen met ouders en leerling de gewenste zorg. De jeugdarts adviseert en denkt mee over deelname aan het lesprogramma en biedt handvatten aan ouders, leerling en school voor het optimaliseren van deze deelname. Samen met de ouders/verzorgers en leerling wordt er een integraal plan van aanpak gemaakt. Het gesprek met de jeugdarts is vertrouwelijk. In verband met het medische beroepsgeheim koppelt de jeugdarts inhoudelijke informatie alleen met toestemming van de ouder(s) en/of de leerling terug aan de school.
  6. De school monitort vervolgens de schoolaanwezigheid en de voortgang van het plan van aanpak.

Op dit moment heeft een aantal mentoren de MAZL training gevolgd. Komend schooljaar zullen de trainingen opnieuw aangeboden worden.

Te laat

Als een leerling te laat komt, meldt hij zich bij de receptie voordat hij naar de les gaat. Alleen met een toelatingsverzoek van de receptie mag de leerling de klas in. Als een leerling meer dan twee keer zonder geldige reden te laat is gekomen, dient hij zich de volgende dag eerder op school te melden. Als het te laat komen aanhoudt, worden de ouders geïnformeerd en volgen passende maatregelen volgens de verzuimprocedure van de school. Een maatregel kan zijn het schorsen van de leerling en het informeren van de leerplichtambtenaar van de gemeente, die vervolgens een boete kan opleggen.

Ongeoorloofde afwezigheid of veelvuldig ziekteverzuim

Bij ongeoorloofde afwezigheid kan de school de leerplichtambtenaar inlichten en wordt hierbij de verzuimprocedure gevolgd. Bij veelvuldig ziekteverzuim kan ook de schoolarts/schoolverpleegkundige worden ingeschakeld, zie procedure bij schoolverzuim MAZL. De leerling/ouders worden hierover vooraf geïnformeerd.