Afwezigheid

Afwezigheid van een leerling dient op de eerste dag ervan via het ouderportaal door de ouder aan de school te worden gemeld, indien mogelijk vóór 08.30 uur.
Vooraf bekend zijnde afwezigheid, zodra bekend, afmelden via het ouderportaal.

Ziekmeldingen en absentie kunnen ook via het ouderportaal doorgegeven worden. Als u bent ingelogd kiest u “mijn kind” en vervolgens gaat u naar “absentie melding”, of indien nodig, bijzonder verlof; hierin kunt u datum, tijd en reden aangeven. Vervolgens krijgt u op uw scherm de boodschap dat de afmelding wordt afgehandeld.

We hebben speciale aandacht voor onze leerlingen van het eerste en tweede leerjaar: tijdens de eerste les van de dag (dat kan ook het tweede lesuur zijn) worden de ouders gebeld van de leerlingen die niet-afgemeld afwezig zijn.

Een leerling die voor het einde van de lessen de school wil verlaten, bijvoorbeeld omdat hij tijdens de lessen ziek is geworden, meldt zich af bij de verzuimmedewerker. De ouders worden hierover telefonisch geïnformeerd en dienen deze ziekmelding nog dezelfde dag telefonisch bij de receptie te bevestigen.

De school handelt volgens het verzuimprotocol van het samenwerkingsverband Noord-Kennemerland en heeft haar verzuimprocedures hierop ingericht. Het doel hiervan is om verzuim vroegtijdig te signaleren zodat er passende maatregelen en/of ondersteuning geboden kan worden. Op deze manier willen we uitval en onderbrekingen in de ontwikkeling van de leerling zoveel mogelijk voorkomen.

Te laat

Als een leerling te laat komt, meldt hij zich bij de receptie voordat hij naar de les gaat. Alleen met een toelatingsverzoek van de receptie mag de leerling de klas in. Als een leerling meer dan twee keer zonder geldige reden te laat is gekomen, dient hij zich de volgende dag eerder op school te melden. Als het te laat komen aanhoudt, worden de ouders geïnformeerd en volgen passende maatregelen volgens de verzuimprocedure van de school. Een maatregel kan zijn het schorsen van de leerling en het informeren van de leerplichtambtenaar van de gemeente, die vervolgens een boete kan opleggen.

Ongeoorloofde afwezigheid of veelvuldig ziekteverzuim

Bij ongeoorloofde afwezigheid kan de school de leerplichtambtenaar inlichten en wordt hierbij de verzuimprocedure gevolgd. Bij veelvuldig ziekteverzuim kan ook de schoolarts/schoolverpleegkundige worden ingeschakeld. De leerling/ouders worden hierover vooraf geïnformeerd.