Schoolgids

Mediatheek

Han FortmannSchoolgids

De mediatheek biedt leerlingen de gelegenheid buiten de lesuren zelfstandig aan de slag te gaan met hun schoolwerk. Op vertoon van hun schoolpas kunnen leerlingen boeken, tijdschriften en andere materialen lenen. Het beheer is in handen van de mediathecaris, waarbij een aantal ouders assistentie verleent. De openingstijden en de huisregels zijn te vinden op de… Read more »

Lees verder

Ouders en school

Han FortmannSchoolgids

Hoe we ouders informeren Ouderbetrokkenheid is een speerpunt van onze school. We vinden het belangrijk om samen met de ouders het kind optimaal te begeleiden naar volwassenheid. We beschouwen dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze school is zo georganiseerd dat u als ouders zoveel mogelijk bij de begeleiding van uw kind betrokken wordt. Dat kan… Read more »

Lees verder

Leerlingen en school

Han FortmannSchoolgids

Hoe we leerlingen informeren LesroosterAlle roosterzaken lopen via de Zermelo-app. Hierop kunnen leerlingen hun lesrooster inzien en worden dagelijkse roosterwijzigingen direct gepubliceerd. HuiswerkHet huiswerk en toetsen worden voor het einde van de les opgegeven en opgenomen in de daarvoor aangewezen digitale leeromgeving of op andere wijze gepubliceerd. Bij lesuitval schuift het huiswerk door naar de… Read more »

Lees verder

Schoolkosten

Han FortmannSchoolgids

schooljaar 2023-2024 Schoolkosten Een ouder betaalt geen lesgeld voor het kind in het voortgezet onderwijs. De meeste boeken krijgt de leerling van school. Sommige materialen moeten wel door de ouder betaald worden. Ook vraagt de school om een ouderbijdrage. Hieronder staat de wijze waarop de school hiermee om gaat en om welke ouderbijdragen het gaan. … Read more »

Lees verder

Financiële tegemoetkoming

Han FortmannSchoolgids

In een aantal gemeentes kunnen ouders, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming in de ouderbijdrage. Per gemeente wordt per schooljaar bekeken of de tegemoetkoming in dezelfde vorm blijft bestaan. Informeer hiernaar bij uw gemeente.Voor de gemeentes Heerhugowaard en Langedijk voert Haltewerk voor het schooljaar 2022-2023 deze regeling uit. De regeling is… Read more »

Lees verder

Begeleiding en ondersteuning

Han FortmannSchoolgids

Onze docenten vinden een goede en vertrouwde sfeer in de klas belangrijk. Zij geven persoonlijke aandacht aan leerlingen tijdens het leerproces in de (mentor-)lessen en indien noodzakelijk daarbuiten. Ons onderwijs en onze ondersteuning zijn gericht op het versterken van de zelfredzaamheid bij het leren van onze leerlingen. In alle klassen is de mentor het aanspreekpunt… Read more »

Lees verder

Basisondersteuning

Han FortmannSchoolgids

Het Han Fortmann heeft expertise op het gebied van passend onderwijs. Uw kind krijgt in de eerste plaats passend onderwijs van docenten en mentoren. Daarnaast kan de mentor een beroep doen op de ondersteuningsdocent. De ondersteuningsdocent kan met de mentor meedenken en hem/haar voorzien van advies met betrekking tot de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Lang niet… Read more »

Lees verder

Extra ondersteuning

Han FortmannSchoolgids

Als basisondersteuning niet toereikend blijkt te zijn, schakelt de mentor na instemming van leerling en ouders het ondersteuningsteam (o.l.v. de ondersteuningscoördinator) in. Het ondersteuningsteam bestaat uit de ondersteuningscoördinator, orthopedagoog en de trajectbegeleider. School kan hierbij hulp vragen aan de GGD (jeugdverpleegkundige, jeugdarts), de jeugd- en gezinscoach, leerplichtambtenaar, consulent samenwerkingsverband, JGGZ-VO of andere professionals die uw… Read more »

Lees verder

Decanen

Han FortmannSchoolgids

Het HF-decanaat wordt geleid door twee decanen: Melody Peverelli-Freriks begeleidt de havo-leerlingen, Eva Visser de leerlingen van het vwo. HAVO VWO     Melody Peverelli-Freriks Eva Visser decanenhf@trinitascollege.nl decanenhf@trinitascollege.nl De leerlingen moeten in klas 3 één van die vier profielen én een vrij vak kiezen middels een profielformulier. Er is een keuzeformulier voor 3 Atheneum, een voor… Read more »

Lees verder

Studieplaats/bijles

Han FortmannSchoolgids

Studieplaats BijlesOok is er de mogelijkheid tot het volgen van bijles voor leerlingen die moeite hebben met een schoolvak of achterlopen op de lesstof. De bijles wordt één-op-één gegeven door een ervaren begeleider. Examentraining

Lees verder