Schoolgids

Mediatheek

Han FortmannSchoolgids

De mediatheek biedt leerlingen de gelegenheid buiten de lesuren zelfstandig aan de slag te gaan met hun schoolwerk. Op vertoon van hun schoolpas kunnen ze daarbij gebruikmaken van een computer. Met deze pas kunnen ze ook boeken, tijdschriften en andere materialen lenen. Het beheer is in handen van de mediathecaris, waarbij een aantal ouders assistentie… Read more »

Lees verder

Ouders en school

Han FortmannSchoolgids

Hoe we ouders informeren Ouderbetrokkenheid is een speerpunt van onze school. We vinden het belangrijk om samen met de ouders het kind optimaal te begeleiden naar volwassenheid. We beschouwen dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze school is zo georganiseerd dat u als ouders zoveel mogelijk bij de begeleiding van uw kind betrokken wordt. Dat kan… Read more »

Lees verder

Leerlingen en school

Han FortmannSchoolgids

Hoe we leerlingen informeren LesroosterAlle roosterzaken lopen via de Zermelo-app. Hierop kunnen leerlingen hun lesrooster inzien en worden dagelijkse roosterwijzigingen direct gepubliceerd. HuiswerkHet huiswerk en toetsen worden voor het einde van de les opgegeven en opgenomen in de daarvoor aangewezen digitale leeromgeving of op andere wijze gepubliceerd. Bij lesuitval schuift het huiswerk door naar de… Read more »

Lees verder

Schoolkosten

Han FortmannSchoolgids

Leermiddelen Het Trinitas College krijgt, zoals alle vo-scholen in Nederland, een vergoeding voor de schoolboeken van de overheid. Ouders hoeven dus niet te betalen voor leerboeken, werkboeken, projectboeken, tabellenboeken, examenbundels, eigen leermateriaal van de school, de licentiekosten van digitaal lesmateriaal, cd’s en dvd’s met lesmateriaal. Leerlingen zijn verplicht boeken uit het boekenpakket te kaften en… Read more »

Lees verder

Overzicht schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage 2020-2021

Han FortmannSchoolgids

Schoolkosten Volgens de wet- en regelgeving zijn er drie soorten schoolkosten. De eerste categorie komt voor rekening van de school en bevat het lesmateriaal. De tweede categorie schoolkosten is voor rekening van de ouders. Dit zijn materialen die persoonsgebonden zijn, zoals gymkleren, of zaken die meerdere leerjaren of door meerdere kinderen binnen één gezin gebruikt… Read more »

Lees verder

Overzicht schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage 2021-2022

Han FortmannSchoolgids

Schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage Binnenkort is hier meer informatie te vinden over de schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage voor 2021-2022. De regeling waarmee is ingestemd door de oudergeleding van de MR is hier alvast in te zien: Regeling schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage 2021-2022.

Lees verder

Financiële tegemoetkoming

Han FortmannSchoolgids

In een aantal gemeentes kunnen ouders, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming in de ouderbijdrage. Per gemeente wordt per schooljaar bekeken of de tegemoetkoming in dezelfde vorm blijft bestaan. Informeer hiernaar bij uw gemeente.Voor de gemeentes Heerhugowaard en Langedijk voerde Haltewerk voor het schooljaar 2019-2020 deze regeling uit. De regeling is… Read more »

Lees verder

Begeleiding en ondersteuning

Han FortmannSchoolgids

Onze docenten vinden een goede en vertrouwde sfeer in de klas belangrijk. Zij geven persoonlijke aandacht aan leerlingen tijdens het leerproces in de (mentor-)lessen en indien noodzakelijk daarbuiten. Ons onderwijs en onze ondersteuning zijn gericht op het versterken van de zelfredzaamheid bij het leren van onze leerlingen. In alle klassen is de mentor het aanspreekpunt… Read more »

Lees verder

Basisondersteuning

Han FortmannSchoolgids

Het Han Fortmann heeft expertise op het gebied van passend onderwijs. Uw kind krijgt in de eerste plaats passend onderwijs van docenten en mentoren. Daarnaast kan de mentor een beroep doen op de ondersteuningsdocent. De ondersteuningsdocent kan met de mentor meedenken en hem/haar voorzien van advies met betrekking tot de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Lang niet… Read more »

Lees verder

Extra ondersteuning

Han FortmannSchoolgids

Als basisondersteuning niet toereikend blijkt te zijn, schakelt de mentor na instemming van leerling en ouders het ondersteuningsteam (o.l.v. de ondersteuningscoördinator) in. Het ondersteuningsteam bestaat uit de ondersteuningscoördinator, orthopedagoog, docent passend onderwijs en de teamleider. School kan hierbij hulp vragen aan de GGD (jeugdverpleegkundige, jeugdarts), de jeugd- en gezinscoach, leerplichtambtenaar, consulent samenwerkingsverband of andere professionals… Read more »

Lees verder