Extra ondersteuning

Als basisondersteuning niet toereikend blijkt te zijn, schakelt de mentor na instemming van leerling en ouders het ondersteuningsteam (o.l.v. de ondersteuningscoördinator) in.

Het ondersteuningsteam bestaat uit de ondersteuningscoördinator, orthopedagoog en de trajectbegeleider. School kan hierbij hulp vragen aan de GGD (jeugdverpleegkundige, jeugdarts), de jeugd- en schoolcoach, leerplichtambtenaar, consulent samenwerkingsverband, JGGZ-VO of andere professionals die uw kind kunnen adviseren. Het ondersteuningsteam adviseert op welke wijze de leerling het beste ondersteund kan worden om zo goed mogelijk het onderwijs te kunnen blijven volgen. Daarbij is het van belang dat er een goede analyse is gemaakt van de krachten en behoeften van de leerling. Aan de hand daarvan kunnen aanpassingen, veranderingen of specifieke begeleiding ingezet worden.

Interventies binnen de extra ondersteuning kunnen uitgevoerd worden door o.a. de ondersteuningscoördinator, orthopedagoog, trajectbegeleider of jeugd- en schoolcoach. Ook de mentor zal altijd een rol blijven spelen binnen de ingezette interventies. Ook kan er hulp ingeschakeld worden middels een arrangement. Een arrangement wordt door de ondersteuningscoördinator bij het samenwerkingsverband aangevraagd. Soms worden voor het uitvoeren van het arrangement externe partijen betrokken.

Voor leerlingen die gebruik maken van extra ondersteuning wordt in de meeste gevallen een TOP dossier aangemaakt. TOP staat voor Totaal Ontwikkel Plan. Het is een webbased hulpmiddel waar leerling, ouders, docent en eventuele andere professionals handelingsgericht in samenwerken. Het is een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en plan van aanpak in één document.

Trajectvoorziening
Soms hebben leerlingen iets extra’s nodig. We hebben hiertoe de trajectruimte, welke voor meerdere doeleinden wordt gebruikt. Op deze plek begeleidt de trajectbegeleider leerlingen m.b.t. extra ondersteuning op het gebied van studievaardigheden, gedrag en sociaal emotionele zaken. Dit alles vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de ondersteuningscoördinator en uiteraard wordt ook hier de ondersteuning in goed overleg met ouders en de leerling zelf geboden. Daarnaast biedt de trajectruimte een mogelijkheid voor het kunnen nemen van een rustmoment of pauze. Deze faciliteiten worden door het ondersteuningsteam getoetst en gefaciliteerd.

Samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland
Soms kan de extra ondersteuning binnen school niet voldoen aan de onderwijs- en /of ondersteuningsbehoeften. Dan zoeken de ondersteuningscoördinator en de consulent van het samenwerkingsverband samen met de ouders en de leerling naar de best mogelijke oplossing. Soms is een verwijzing naar de bovenschoolse voorziening of het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) noodzakelijk. Meer informatie is te vinden op de website www.swvnk.nl.

Passend onderwijs in de regio
De wet Passend Onderwijs schrijft voor dat elke school over een schoolondersteuningsprofiel beschikt, klik hier. Daarin legt de school (schoolbestuur) eenmaal per vier jaar vast welke begeleiding en ondersteuning de school kan bieden.