Basisondersteuning

Het Han Fortmann heeft expertise op het gebied van passend onderwijs. Uw kind krijgt in de eerste plaats passend onderwijs van docenten en mentoren. Daarnaast kan de mentor een beroep doen op de ondersteuningsdocent. In de brochure ”begeleiding en ondersteuning in én buiten de klas” staat alle relevante informatie voor ouders en/of verzorgers

De ondersteuningsdocent kan met de mentor meedenken en hem/haar voorzien van advies met betrekking tot de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.

Lang niet alle leerlingen hebben behoefte aan extra begeleiding bij de studie, maar voor hen die dat wel nodig hebben, zijn er vele mogelijkheden. Naast de vakdocent en de mentor kunnen, buiten de lessen om, diverse gespecialiseerde medewerkers voor ondersteuning zorgen. Ook worden leerlingen uit de bovenbouw (tutors) ingeschakeld om onderbouwleerlingen desgevraagd te helpen.

Vragenlijst brugklas
Rond de herfstvakantie én in april nemen alle brugklasleerlingen deel aan een test. Deze bestaat uit een persoonlijke vragenlijst en een leervorderingentest. De persoonlijke vragenlijst screent de ondersteuningsbehoeften op sociaal emotioneel gebied. De leervorderingstest screent bepaalde onderdelen van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. De resultaten van deze testen worden ter beschikking gesteld aan de ouders en geven belangrijke informatie aan de hand waarvan we het onderwijs voor de leerling differentiëren.

Bijwerklessen
Leerlingen in de brugklas kunnen door speciale trainingen een eventuele achterstand wegwerken op het gebied van spelling, rekenen, Engels en tekstbegrip. Voor wiskunde is er ook extra begeleiding mogelijk.

Studieplaats
Leerlingen kunnen twee keer per week het 8e en 9e lesuur onder toezicht van een docent in een daarvoor aangewezen lokaal hun huiswerk maken. Aanmelden voor de studieplaats gaat via de mentor.

Zelfvertrouwen
Leerlingen bij wie schoolprestaties negatief beïnvloed worden door gebrek aan zelfvertrouwen en leerlingen die in de examenklas veel last hebben van examenvrees, kunnen extra begeleiding krijgen in de vorm van faalangstreductietraining. Leerlingen die extra steun nodig hebben bij het omgaan met anderen kunnen deelnemen aan een training sociale vaardigheden. Deze trainingen worden gegeven door speciaal hiervoor opgeleide docenten.

Presentatietraining
Leerlingen die veel spanningen voelen voor presenteren, kunnen een groepscursus presentatievaardigheden volgen op school. Deze training richt zich op het versterken van zelfvertrouwen, emotieregulatie en helpende gedachten en is geschikt voor de leerlingen uit leerjaar 4 t/m 6. De groepscursus bestaat uit 8 bijeenkomsten en wordt verzorgd door SOTrainignsbureau. Aanmelden verloopt via de mentor.

Playing for Success
Het Han Fortmann participeert in Playing for Success Alkmaar. Dit is een naschools programma voor kinderen die (tijdelijk) om sociaal emotionele redenen niet optimaal presteren. Het programma leidt tot meer zelfvertrouwen en motivatie en daardoor tot betere prestaties. Playing for Success Alkmaar richt zich op kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en jongeren uit de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs. De deelnemers gaan mee naar een uitdagende en inspirerende plek buiten de school, waar ze zoveel mogelijk positieve leerervaringen opdoen: het AFAS Stadion van voetbalorganisatie AZ.
Nadere informatie is te vinden op www.playingforsuccess.nl/Alkmaar en via de teamleider van de brugklassen.

Dyslexiebegeleiding
Aan het begin van het schooljaar wordt in alle klassen een screening afgenomen. Wanneer er vermoedens zijn van dyslexie, wordt er met de ouders contact opgenomen m.b.t. vervolgstappen.
Leerlingen met een dyslexieverklaring kunnen een faciliteitenkaart en extra begeleiding aanvragen. Dit verzoek zal via de mentor aan de ondersteuningscoördinator worden voorgelegd. De ondersteuningscoördinator kan een dyslexiecoach inschakelen. De dyslexiecoach biedt ondersteuning aan de leerling en spreekt een faciliteitenkaart af. Leerlingen met een dyslexieverklaring die nieuw starten binnen het Han Fortmann, worden bij de start van het schooljaar gekoppeld aan een dyslexiecoach. De dyslexiecoach verzorgt ondersteuning door middel van remedial teaching en blijft daarna voor de leerling bereikbaar.

Sociaal Emotioneel (Counseling)
De counselor helpt individuele leerlingen bij alle mogelijke problemen van persoonlijke aard. Ook begeleidt de counselor groepen leerlingen als er bijvoorbeeld sprake is van een conflict.

NT-2
Leerlingen met Nederlands als tweede taal kunnen in aanmerking komen voor extra begeleiding met betrekking tot taal-en spellingvaardigheden. Het aanbod wordt afgestemd op de individuele hulpvraag van de leerling.

Anti-pestbeleid
Als school vinden wij het erg belangrijk dat iedereen in ons gebouw zich veilig voelt, dat iedereen gezien en gekend wordt. Pesten is één van de dingen die er voor zorgen dat iemand zich niet veilig voelt. Als een leerling of collega zich niet veilig voelt dan heeft dat een groot effect op samenwerking en leer- en werkhouding. Om pesten op onze school zoveel mogelijk te voorkomen is een anti-pestbeleid opgesteld. Klik hier voor ons anti-pestprotocol. Ook hebben wij een anti-pestcoördinator: Inez Bos (I.Bos@trinitascollege.nl).

Coaching externe instroom leerlingen havo 4
Leerlingen die vanuit TL klas 4 doorstromen naar havo-4 ervaren de overstap soms als best groot. Daarom worden deze leerlingen de eerste weken extra gecoacht, omdat juist in zo’n voorexamenjaar het erg belangrijk is dat leerlingen snel hun draai weten te vinden. Voor leerlingen die na de introductieperiode nog meer coaching noodzakelijk is, is er ook nog de counseling beschikbaar.