Invulling op Johannes Bosco

Op Johannes Bosco werken we dagelijks om de hierboven beschreven missie, visie, kernwaarden en ambities vorm te geven. Dit komt o.a. in het volgende tot uiting:

Jouw talent telt!

Op Johannes Bosco werken we aan inspirerend onderwijs in een fijne sfeer en een rustige werkomgeving. We bieden onze leerlingen het onderwijs dat past bij hun talenten en mogelijkheden. We ondersteunen hen op allerlei manieren om die zo goed mogelijk te ontwikkelen. We willen niet alleen dat onze leerlingen het best passende diploma halen, maar ook dat ze een mooie tijd op onze school hebben. We begeleiden en dagen leerlingen uit die leerroute te lopen die het beste bij hen past, qua capaciteit, motivatie en ambitie. Met het oog op aansluitend vervolgonderwijs werken we nauw samen met de locatie Han Fortmann, het middelbaar beroepsonderwijs en bedrijfsopleidingen.

Maatwerk

Johannes Bosco biedt onderwijs op maat voor leerlingen met een vmbo-advies of een tl/havo-advies.

Waar nodig bieden we leerlingen extra ondersteuning aan. In ons schoolondersteuningsprofiel op de website vindt u hier meer informatie over. Meer informatie over leerlingbegeleiding is hier te lezen.

We dagen uw kind uit om gedurende zijn of haar schoolloopbaan goede resultaten te behalen. We investeren extra tijd in de ontwikkeling van taal- en rekenvaardigheden, het aanleren van studievaardigheden en elke leerling kan elke dag zijn huiswerk onder begeleiding op school maken.

Naast het behalen van resultaten vinden we het ook belangrijk dat we uw kind vertrouwd maken met wat er in onze samenleving gebeurt. Uw kind speelt, nu en in de toekomst, immers een rol in die samenleving. Het zal daarom belangrijke vragen leren stellen: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat wil ik voor anderen betekenen? Welke vervolgopleiding ga ik straks kiezen?

Het onderwijs op onze school is herkenbaar aan: leren leren, leren leven en leren kiezen.

Kleinschalige inrichting

We hebben onze school kleinschalig ingericht. De mavo, de ontdekkende leerweg en de beroepsgerichte leerwegen hebben eigen lesruimten in het gebouw. Bovendien werken we in kleine teams. Zo’n team bestaat uit mentoren en vakdocenten die verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan en de begeleiding van de leerlingen. Door deze kleinschaligheid zorgen we ervoor dat leerlingen gezien en gekend worden. We bieden leerlingen veel aandacht in een veilige en prettige leeromgeving. We hebben meerdere pauzes per dag, waarin steeds de helft van de leerlingen pauzeert. Zo houden we ook ruimte en rust in het gebouw.

Johannes Bosco midden in de samenleving

We werken actief samen met ouders en relevante partners vanuit onderling vertrouwen met een gemeenschappelijke opdracht. Een opdracht die gericht is op socialisatie en persoonlijke ontwikkeling en een goede voorbereiding op een actieve rol in de maatschappij als individu en als lid van de gemeenschap. Dit doen we op de volgende manieren.

•    We creëren meer ruimte in het onderwijsprogramma voor de verbinding met de omgeving.

•    Het opdoen van kennis is in balans met het ontwikkelen van maatschappelijke vaardigheden.

•    We stimuleren – samen met ouders en relevante partners – de persoonlijke groei en bereiden leerlingen voor op een succesvolle rol in de samenleving.

•    We spelen een actieve rol als maatschappelijk partner.

Hiermee geven we op herkenbare wijze invulling aan begrippen als burgerschap, respectvol omgaan met diversiteit en persoonlijke ontwikkeling.

Kwaliteit en cijfers

Op de websites scholenopdekaart en www.onderwijsinspectie.nl is in cijfers uitgedrukt hoe Johannes Bosco het doet. Cijfers zeggen natuurlijk niet alles, maar laten wel iets zien van de kwaliteit van de school. Scholen op de Kaart is een landelijk initiatief van de VO-raad waarbij allerlei cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs verzameld wordt in één systeem. Deze informatie, afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en van de scholen zelf, wordt bewerkt en gevisualiseerd. Klik hier voor de pagina met de informatie over Johannes Bosco.

Kansen, keuzes en kwaliteit

Vanuit het perspectief van kansen die wij de leerlingen bieden, keuzes die de leerlingen zelf kunnen maken en kwaliteit waar wij samen met onze leerlingen voor gaan, heeft Johannes Bosco zijn onderwijsprogramma opgebouwd. Deze elementen hebben we vertaald naar onderstaande praktische invulling van ons dagelijkse onderwijs: het Flexonderwijs.

Meer informatie over het Flexonderwijs.