Onze onderwijsrichtingen

Het Han Fortmann biedt onderwijs aan in de afdelingen gymnasium, atheneum en havo. De mogelijkheid bestaat om naast de reguliere afdeling te kiezen voor tweetalig onderwijs op havo en vwo. Voor informatie over al onze tweejarige brugklassen (ook mavo/havo) klik hier. Het Han Fortmann biedt een zeer breed pallet aan vakken aan, waarin leerlingen ook examen kunnen doen.

Havo
‘Havo’ staat voor ‘hoger algemeen voortgezet onderwijs’. Deze opleiding duurt vijf jaar en bereidt voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo). Doorstromen naar klas 5 van het vwo is ook mogelijk. Op het Han Fortmann kan een leerling kiezen uit twee soorten havo: regulier en tweetalig.

De studie- en beroepsmogelijkheden voor een havist zijn breed: van praktisch tot theoretisch. Daarom bevat de opleiding praktische en theoretische componenten en is oriëntatie op studie en beroep een belangrijk onderdeel van het programma.

In de onderbouw is het vak techniek een vast onderdeel van het curriculum en kan er binnen de HFLikes gekozen worden voor robotica. Havisten kunnen op het Han Fortmann, naast de reguliere examenvakken, examen doen in tekenen, handvaardigheid, muziek, informatica, bedrijfseconomie, wiskunde D, BSM (Bewegen Sport en Maatschappij) en maatschappijwetenschappen (MAW). Als extra aanbod kan examen afgelegd worden voor het Goethe Zertifikat (extra programma Duits) en DELF scolaire (extra programma Frans).

Voor meer informatie over havo klik hier.

Vwo
‘Vwo’ staat voor ‘voorbereidend wetenschappelijk onderwijs’. Het vwo is een voorbereiding op universitair onderwijs, maar doorstromen naar het hbo is natuurlijk ook mogelijk. Een vwo-opleiding duurt zes jaar. Op het Han Fortmann kan een leerling kiezen uit drie soorten vwo: atheneum, gymnasium of tweetalig atheneum.

Naast de verplichte profielvakken valt er veel te kiezen. Vwo-leerlingen kunnen op het Han Fortmann, naast de reguliere examenvakken, examen doen in tekenen, muziek, informatica, bedrijfseconomie en wiskunde D. Bovendien kunnen de leerlingen die een extra uitdaging zoeken bij de talen, een aanvullend diploma halen voor Frans (DELF), Engels (Cambridge) en Duits (Goethe). Leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid kunnen ondersteuning krijgen in de vorm van psycho-educatie en begeleiding bij schoolse vaardigheden. Voor deze leerlingen is Studio Da Vinci in het leven geroepen.

Voor meer informatie over vwo klik hier.

Gymnasium
Gymnasium is een vorm van vwo. Een leerling die een gymnasiumopleiding volgt, krijgt naast de vakken van het atheneum ook Griekse en Latijnse taal en cultuur aangeboden. Via projecten wordt er vakoverstijgend gewerkt en verdieping wordt gestimuleerd. Ook wordt extra aandacht besteed aan leren leren. Een gymnasiumleerling zal zich dus uitgedaagd voelen door en plezier hebben in leren. Bovendien zal hij of zij belangstelling hebben voor talen en cultuur. Om het gymnasiumdiploma te behalen, volgt een leerling in de onderbouw de vakken Griekse en Latijnse taal en cultuur en kiest in de bovenbouw voor één van de twee talen of allebei. Voor meer informatie over het gymnasium klik hier.

Tweetalig onderwijs: een internationale blik
Leerlingen die meer kunnen én willen, kunnen ook voor tweetalig onderwijs (tto) kiezen. Op het Han Fortmann bieden we leerlingen tweetalig onderwijs aan. Op de tto-afdeling krijgen de leerlingen in de onderbouw ongeveer vijftig procent van de vakken in het Engels. In de bovenbouw bereiden zij zich o.a. voor op het IB-examen.
Motivatie en ambitie om Engels te gebruiken als ‘voertaal’ zijn de belangrijkste criteria om tto te gaan doen, naast natuurlijk voldoende kennis en vaardigheden om een vwo- dan wel havo-opleiding te volgen. Een tto-opleiding vraagt, meer nog dan bij de reguliere opleidingen, betrokkenheid bij de wereld en een open houding t.a.v. andere opvattingen en culturen.

Onze leerlingen zijn gedurende hun tto-opleiding verdeeld over vier ‘Houses’: England, Scotland, Wales en Ireland. In zo’n House zitten leerlingen uit klas 1 t/m 6 door elkaar, onder leiding van hun Principal. Veel activiteiten die naast de reguliere lessen plaatsvinden, worden georganiseerd rond deze Houses.

In de bovenbouw zijn alleen die vakken waarin geen centraal schriftelijk eindexamen wordt gedaan Engelstalig, zoals ckv, maatschappijleer of LO. De tto-leerlingen krijgen verder extra uren Engels om zich o.a. voor te bereiden op het English A Language and Literature Higher Level Exam van het IB (International Baccalaureate Organisation), dat kan resulteren in een wereldwijd erkend diploma waar leerlingen veel plezier van zullen hebben tijdens hun vervolgopleidingen. Havoleerlingen zullen in de bovenbouw een IB-B examen doen, waarmee ook zij blijk kunnen geven van hun uitstekende vaardigheid in het gebruik van de Engelse taal.

Voor meer informatie over tto klik hier.