Onze missie, visie en kernwaarden

Op het Han Fortmann wordt gewerkt volgens het schoolplan van het Trinitas College. In dat schoolplan zijn voor het Trinitas College onze gemeenschappelijke missie, visie en kernwaarden vastgesteld en zijn onze ambities voor de periode tot 2024 geformuleerd.

Missie
Iedere leerling leert zijn talenten ontdekken en deze verder ontwikkelen. Door een positieve benadering krijgt de leerling zelfvertrouwen, ziet hij nieuwe kansen en gaat hij deze benutten. We bereiden de leerlingen voor op een succesvolle vervolgopleiding die bij hem past.
Tevens leggen we, mede gebaseerd op kernwaarden vanuit onze katholieke traditie, een basis voor een succesvolle en zinvolle levensinvulling in de rol als wereldburger in de wereld van vandaag en morgen, in een samenleving die voortdurend verandert. Een wereldburger die zelfverzekerd is en zich verantwoordelijk voelt en verantwoordelijkheid neemt voor de eigen ontwikkeling, de ontwikkeling van anderen en van de omgeving.

Kernwaarden
• Verwondering
Laat je verrassen en stel vragen eerder dan te oordelen.
• Solidariteit
Betrokken, met en voor elkaar.
• Traditie
Vasthouden wat goed is en leren uit het verleden. Samen stil staan bij en vieren van belangrijke momenten met verhalen, rituelen en muziek.
• Ontmoeting
In de ontmoeting leren we onszelf en elkaar kennen en leren we van elkaar.
• Vertrouwen en openheid
Vertrouwen in jezelf en in de ander vanuit positieve verwachtingen en de focus op wat iemand wel kan.
• Eigenheid en respect
Eigenheid is samen anders zijn; authentiek, uniek, bijzonder zijn. Verschillen mogen er zijn en verdienen respect. Op het Trinitas College is iedere leerling welkom, ongeacht huidskleur, geloof of gender, zolang deze respect toont voor de ander.

Visie
Het is onze visie dat onze missie gerealiseerd kan worden als een leerling zich van meet af aan welkom voelt en leert in een sfeer van vertrouwen, openheid en respect voor zijn eigenheid en die van anderen. We willen een stimulerende leeromgeving bieden waar wij ons richten op drie aspecten (Biesta*):
• Kwalificatie
Leerlingen doen kennis en vaardigheden op en behalen een diploma dat past bij hun niveau door eigentijds en inspirerend onderwijs van hoog niveau.
• Socialisatie
Leerlingen zijn onderdeel van de samenleving, en brengen hun ervaring mee in het functioneren daarin. De diversiteit aan normen, waarden, tradities en cultuurkenmerken vraagt om een leerlijn waarin leerlingen kunnen leren ‘samen leven’ in de minisamenleving die de school is.
• Persoonlijke groei
We beschouwen en behandelen leerlingen als partner in leren. Dat houdt in dat leerlingen al vroeg leren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkelingstaken en ook de ruimte krijgen om keuzes te maken. Leerlingen worden uitgedaagd en krijgen ruimte om zich te ontwikkelen vanuit de persoon die ze al zijn.

Ons onderwijs kenmerkt zich door sociale verbondenheid (relatie), autonomie en eigen keuzes en door kennis, houdingen, vaardigheden, gebaseerd op vakmanschap en vakkennis en is gericht op zelfvertrouwen en groei.

Wij veronderstellen dat we met deze kenmerken de (intrinsieke) motivatie voor het leren zullen bevorderen en dat dit zal leiden tot leerlingen die nieuwsgierig en onderzoekend zijn, fouten durven maken, creatief en initiatiefrijk zijn en samenwerkend tot betere prestaties komen.

*Bron: Gert Biesta, ‘Het prachtige risico van onderwijs’