Invulling op het Han Fortmann

Op het Han Fortmann werken we dagelijks om hierboven vermelde missie, visie, kernwaarden en ambities vorm te geven. Dit komt o.a. in het volgende tot uiting:

Aantrekkelijk, aansprekend en kwalitatief goed onderwijs

Op onze school zijn de leerlingen verzekerd van goed en eigentijds onderwijs in een veilige, prettige en uitdagende omgeving. Docenten zijn bevoegd en bekwaam.  Ons brede aanbod biedt leerlingen veel ruimte om hun eigen richting te kiezen. We spreken onze leerlingen graag aan op hun talenten en stimuleren hen om daar zoveel mogelijk mee te doen. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en dagen hen uit om zich maximaal in te zetten.

Driehoek leerling-ouder-school

De mentoren begeleiden leerlingen in het leren studeren. In speciale workshops in de eerste en derde klas leren onze leerlingen hoe ze hun capaciteiten het best kunnen benutten. Ook ouders worden uitgenodigd om deze workshops te volgen. Van onze leerlingen wordt verwacht dat ze zelf verantwoordelijkheid leren nemen voor het leerproces, om zo na het examen succesvol (in mbo, hbo of universiteit) de studie van hun keuze te kunnen volgen.

Afbeeldingsresultaat voor afbeelding driehoek leerling ouder school

Uit onderzoek en ervaring weten we dat het zinvol is dat school en ouders samen optrekken om leerlingen te begeleiden en te ondersteunen in hun leerproces. Daarom voeren alle mentoren ieder jaar een trialoog met ouders en leerling. In de brugklas, in havo 3 en havo 4 zijn er zelfs twee trialogen per jaar. In deze gesprekken tussen ouder (s), mentor en leerling, gaat het over de ontwikkeling en prestaties van de leerling. De leerling staat centraal en dient zelf het gesprek voor te bereiden en te leiden.

Maatwerk en een groot onderwijsaanbod

Op het Han Fortmann valt er heel veel te kiezen. Naast dat er veel verschillende opleidingen aangeboden worden, is ook het vakken- en activiteitenaanbod zeer divers. Zo hebben we bijvoorbeeld het vak techniek (in leerjaar 1 en 2), kunnen er extra certificaten gehaald worden voor de talen (Goethe, DELF en Cambridge), kiezen veel leerlingen informatica, tekenen, handvaardigheid (havo), en/of muziek en kun je in deze vakken examen doen. Op de havo is er het examenvak BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij). Daarnaast kunnen de leerlingen in de tweejarige brugklas kiezen voor extra sport, kunst, drama, muziek of techniek. Heel veel mogelijkheden dus!

In alle jaarlagen wordt in de lessen gewerkt met een eigen notebook. Door de toenemende beschikbaarheid van digitale lesmethodes naast de schoolboeken kan er door leerlingen op maat worden gewerkt en geleerd.

Het Han Fortmann midden in de samenleving

We werken actief samen met ouders en relevante partners vanuit onderling vertrouwen met een gemeenschappelijke opdracht. Een opdracht die gericht is op socialisatie en persoonlijke ontwikkeling en een goede voorbereiding op een actieve rol in de maatschappij als individu en als lid van de gemeenschap. Dit doen we op de volgende manieren.

  • We creëren meer ruimte in het onderwijsprogramma voor de verbinding met de omgeving.
  • Het opdoen van kennis is in balans met het ontwikkelen van maatschappelijke vaardigheden.
  • We stimuleren, samen met ouders en relevante partners, de persoonlijke groei en bereiden leerlingen voor op een succesvolle rol in de samenleving.
  • We spelen een actieve rol als maatschappelijk partner.

Hiermee geven we op herkenbare wijze invulling aan begrippen als burgerschap, respectvol omgaan met diversiteit en persoonlijke ontwikkeling.

Internationalisering

De wereld verandert elke dag en het Han Fortmann bereidt haar leerlingen hierop voor. Kennismaking met andere culturen, bewustwording van de kansen en de gevaren van de ontwikkelingen in de wereld en stimulering van de moderne vreemde talen zijn de belangrijkste pijlers van onze visie t.a.v. de internationalisering op het Han Fortmann. In onze lessen houden wij de actualiteit in de gaten, zijn er zeer intensieve uitwisselingscontacten met Italië en worden er veel reizen aangeboden naar verschillende steden in Europa.

Kleinschalige inrichting

We hebben onze grote school met de vele mogelijkheden kleinschalig ingericht. In ons gebouw hebben onderbouw en bovenbouw elk een eigen lesvleugel en aula. We beschikken over goed geoutilleerde vaklokalen, een zeer moderne mediatheek, een prachtig atelier en een uitgebreid Bèta-lab. Bovendien werken we in teams. Zo’n team bestaat uit mentoren en vakdocenten die binnen een afdeling/jaarlaag verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan en de begeleiding van de leerlingen. Door deze kleinschaligheid zorgen we ervoor dat leerlingen gezien en gekend worden. We bieden leerlingen veel aandacht in een veilige en prettige leeromgeving.

Kwaliteit en cijfers

Op de websites www.scholenopdekaart.nl en www.onderwijsinspectie.nl is in cijfers uitgedrukt hoe het Han Fortmann het doet. Cijfers zeggen natuurlijk niet alles, maar laten wel iets zien van de kwaliteit van de school. Scholen op de Kaart is een landelijk initiatief van de VO-raad waarbij allerlei cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs verzameld wordt in één systeem. Deze informatie, afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en van de scholen zelf, wordt bewerkt en gevisualiseerd. Klik hier voor de pagina met de informatie over het Han Fortmann.