Veelgestelde vragen informatieavond Han Fortmann –januari 2022

SAMENGESTELDE KLASSEN M/H EN H/V

1 Op het Han Fortmann wordt gewerkt met een tweejarige brugperiode.
Waarom hebben jullie de keuze gemaakt om op deze manier te werken?

Veel leerlingen vinden de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs spannend. We willen leerlingen daarom extra tijd geven om ‘te landen’ in het voortgezet onderwijs en zo de tijd te geven om te groeien en te ontdekken wat het beste bij de leerling past. Daarmee hebben we de afgelopen jaren ervaringen opgedaan in de Onderwijs Nieuwe Stijl-klassen en we zien dat een extra jaar om een keuze te maken en te groeien, leerlingen goed doet. Vandaar dat we de keuze hebben gemaakt om dit voor alle leerlingen aan te bieden.
2 Op het Han Fortmann wordt gewerkt met een tweejarige brugperiode. Betekent dit dan dat een leerling echt twee jaar de tijd krijgt om te ontdekken wat het beste bij hem past?
Met de inzet van de tweejarige brugperiode krijgen de leerlingen echt twee jaar de tijd om te groeien en te ontdekken, omdat we werken met een ‘drempelloze overgang’. Dat betekent dat leerlingen bij ons in de brugklas niet kunnen blijven zitten en automatisch doorstromen naar leerjaar 2.
3 Hoe wordt er omgegaan met toetsen en instructie in de klassen met een tweejarige brugperiode?
In de samengestelde klassen geldt dat de instructie plaatsvindt op het gemiddelde niveau van de klas. Dat betekent dat in de mavo/havo-klas de leerlingen een instructie krijgen op mavo/havo-niveau. De uitwerkingen van lesopdrachten zijn voor leerlingen beschikbaar op zowel mavo- als havoniveau. Op de toetsen zullen er mavovragen zijn die samen een mavocijfer vormen en havovragen die samen een havocijfer vormen. Een leerling krijgt dus na een toets altijd twee cijfers. Omdat leerlingen groeien en gemotiveerd blijven door succeservaringen, is onze insteek dat iedere leerling goede resultaten moet kunnen behalen. Vanuit een succeservaring kan een leerling nog beter groeien en ontdekken wat het beste bij hem past.
4 Hoe ziet de doorstroom er tussen alle leerjaren uit bij de klassen met een tweejarige brugperiode?
Leerlingen in een mavo/havo-klas bereiden zich in principe voor op een vervolg in klas 3 op mavo- of havoniveau. Datzelfde geldt natuurlijk voor leerlingen uit de havo/vwo-klas die zich in principe voorbereiden op een vervolg in klas 3 op havo- of vwo-niveau. Dat neemt niet weg dat andere routes ook mogelijk zijn indien blijkt dat dit het best passende is voor de leerling. Scoort een leerling in een mavo/havo-klas op vwo-niveau, dan zal een leerling ook naar vwo moeten kunnen overstappen. Uiteraard wordt een leerling dan ondersteund om deze overstap te kunnen maken.
5 Wat gebeurt er als blijkt dat een leerling na jaar 2 doorstroomt naar een TL-klas?
Het Han Fortmann is een lyceum en dat betekent dat we vanaf klas 3 alleen klassen vormen met minimaal een havoniveau. Mocht een leerling na klas 2 ontdekken dat het TL-niveau voor hem het meest passend is, zal de leerling overstappen naar onze andere locatie, het Johannes Bosco. Tussen beide locaties is er goed contact over leerlingen die deze overstap maken. Leerlingen zullen bijvoorbeeld ook al voor de zomervakantie kennismaken op het Johannes Bosco en verder geïnformeerd worden. De ervaring leert dat deze overstap doorgaans soepel verloopt.

VWO-BRUGKLAS ATHENEUM EN GYMNASIUM

6 Hoe zullen de lessen van de vwo-klas worden georganiseerd?
Leerlingen met minimaal een vwo-advies kunnen kiezen voor de vwo-klas. In de vwo-klas wordt er daarom gewerkt op vwo-niveau. Leerlingen maken als zij kiezen voor een vwo-klas de keuze tussen het atheneum en het gymnasium. Leerlingen die kiezen voor het atheneum vinden op basis van dit niveau hun uitdagingen in deze lessen op vwo-niveau. Leerlingen die kiezen voor het gymnasium krijgen daarnaast nog het vak Griekse en Latijnse taal en cultuur. De gymnasiumleerlingen volgen ook een keer in de week een dagdeel projectonderwijs, hiervoor leveren zij onder andere voor het vak Nederlands en geschiedenis 1 lesuur in ten opzichte van de atheneumleerlingen. Ze werken tijdens het project aan thema’s passend bij de vakken Latijn/Grieks, Nederlands, geschiedenis en ict. Op het moment dat de gymnasiumleerlingen werken aan dit project, zullen de atheneumleerlingen de lesuren Nederlands en geschiedenis volgen. Mocht na aanmelding blijken dat we voldoende aanmeldingen hebben om een aparte atheneum- of gymnasiumklas te kunnen formeren, dan zullen we dat uiteraard op die wijze inzetten.
7 Waarom zou een leerling kiezen voor een gymnasiumopleiding?
Leerlingen die voor gymnasium kiezen, hebben daar de rest van hun leven profijt van. De talen Latijn en Grieks zijn de basis van vele talen, maar ook maak je kennis met de wortels van de Westerse cultuur op het gebied van verhalengoed, kunst, literatuur, filosofie en geschiedenis. Voor vervolgstudies als medicijnen, rechten en biologie geeft het een voorsprong (al is het niet verplicht een gymnasiumopleiding te hebben gevolgd).Daarnaast verscherpt het analytisch denken van leerlingen.
8 Moet je op het gymnasium zowel Latijn als Grieks volgen?
In de onderbouw volgen leerlingen zowel het vak Latijn als Grieks, vanaf klas 4 kun je de keuze maken uit Latijn of Grieks of allebei.
9 Kan een leerling na klas 1 nog kiezen voor het gymnasium?
Brugklasleerlingen kunnen na klas 1 nog kiezen voor het gymnasium. Leerlingen die interesse hebben in een overstap volgen in de brugklas een module Latijn. Mocht de leerling daarnaast voldoen aan voorwaarden om toegelaten te kunnen worden tot het gymnasium, dan kan de leerling deze overstap maken.
10 Wat kan een leerling die kiest voor het gymnasium nog meer verwachten?
Het gymnasium kent veel leuke activiteiten: elk jaar is er een gymnasiumdag voor leerlingen van klas 1 t/m 6 met creatieve workshops, daarnaast ga je elk schooljaar op excursie (naar het Archeon, naar musea of het theater), en als hoogtepunt is er in klas 4 de Griekenlandreis en in klas 5 een uitwisseling met Rome.
11 Houdt een gymnasiumopleiding een verzwaring in van de studielast?
De voorwaarde om tot het gymnasium toegelaten te worden is een vwo-advies en is geschikt voor leerlingen die uitdaging zoeken. De lesuren voor de vakken Grieks en Latijn worden qua lesuren gecompenseerd met andere vakken in de lessentabel; dat betekent dat de hoeveelheid lesuren overeenkomt met die van atheneumleerlingen. Wel volgt een leerling dus extra vakken.

TWEETALIGE KLASSEN

12 Hoe ziet de plaatsing en indeling bij de tweetalige klassen eruit?
De leerlingen met een havo- of havo/vwo-advies zullen bij voorkeur worden geplaatst in een havo/vwo-tto-brugklas. Leerlingen met minimaal een havoadvies worden een de h/v-tto-klas geplaatst.
13 Hoe ziet het geven van de vakken in het Engels eruit bij een tweetalige klas?
De leerlingen zullen minimaal 50% van hun lessen in het Engels volgen. De vakken wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, techniek, lichamelijke opvoeding, muziek en levo worden in het Engels gegeven. Uiteraard wordt het gebruik van het Engels gedurende het eerste jaar opgebouwd. Aan het begin van het jaar zal het Engels en Nederlands meer met elkaar worden afgewisseld dan aan het eind van het jaar. De toetsvragen zijn in het Engels en worden in het Engels beantwoord. Natuurlijk geldt, zeker in het eerste jaar, dat een leerling het antwoord in het Nederlands mag geven indien hij er in het Engels niet uitkomt.
14 Is de overgang in de bovenbouw (vanaf klas 4) van Engelstalige lessen naar Nederlandstalige lastig?
De overgang naar klas 4 wordt niet als moeilijk ervaren. In de onderbouw werken de leerlingen met woordenlijsten waarop de Nederlandstalige termen van de vakken worden bijgehouden. Dit betekent dat de leerlingen ook bekend blijven met de Nederlandse vakwoorden die gebruikt worden. Ook worden er vaak dezelfde methodes gebruikt.

LESROOSTER

15 Keuzevakken in de brugklas: welke vakken zijn dat en is dit verplicht?
Per volgend schooljaar kunnen de leerlingen in klas 1 kiezen uit de vakken Art&Design, Sport en Techniek/Informatica. Deze vakken zijn binnen de lessentabel opgenomen en komen er dus niet ‘bovenop’. Omdat de lessen in de lessentabel zijn opgenomen, zijn deze lessen verplicht. De insteek van deze lessen is overigens dat de lessen niet naast de contacttijd een extra verzwaring vormen voor de leerlingen, maar een goede en zinvolle toevoeging zijn aan de lesweek. De lessen zijn dus leuk en inspirerend en sluiten aan bij de interesse van de leerlingen. Een leerling kiest in klas 1 één keuzevak dat hij volgt vanaf eind januari t/m einde schooljaar. In klas 2 geldt dat de leerling opnieuw een keuze maken voor een keuzevak, dat zou dan bijvoorbeeld ook het vak muziek kunnen zijn. Het volgen van de keuzevakken kost geen extra geld.
16 Welke talen zijn er in het lesrooster opgenomen?
De leerlingen volgen in klas 1 naast het vak Nederlands, ook de talen Frans en Engels. In klas 2 komt de taal Duits daarbij. Op onze school kun je ook extra internationaal erkende certificaten behalen voor deze vakken: Goethe (Duits), DELF (Frans) en Cambridge (Engels).
17 Welke vakken volgt een leerling in de brugklas?
Een leerling volgt de volgende vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, handvaardigheid, tekenen, muziek, ict, techniek, levensbeschouwelijke vorming en lichamelijke opvoeding. Daarnaast volgen de leerlingen ook studie-/mentorles.
18 Welke keuzevakken zijn er in de bovenbouw?
Omdat we meerdere havo- en vwo-klassen hebben in de bovenbouw, kunnen we veel verschillende keuzevakken aanbieden. Zo kunnen leerlingen kiezen uit de volgende keuzevakken: wiskunde D, bedrijfseconomie, maatschappijwetenschappen,informatica, muziek, tekenen, handvaardigheid, bewegen-sport-maatschappij (havo) en filosofie (vwo). Dit biedt leerlingen een brede keuze en mooie kansen voor het vervolgonderwijs.

DIGITAAL ONDERWIJS

19 Schaffen alle leerlingen op het Han Fortmann een laptop aan?
Alle brugklasleerlingen ontvangen na aanmelding de verdere informatie over de aanschaf van een laptop. Ouders kunnen via onze school met een speciale aanbieding een laptop (met servicepakket) aanschaffen. Er mag ook gebruik worden gemaakt van een eigen device. Het nadeel hiervan is dat er dan geen service vanuit school geleverd wordt en het soms voorkomt dat de gebruikte software voor onze lespakketten niet altijd werkt. Het is dus de bedoeling dat bij de start van het schooljaar iedere leerling over een eigen laptop beschikt.
20 Zitten de leerlingen de hele dag achter hun laptop?
Naast het gebruiken van de laptop wordt er ook nog ‘gewoon’ gewerkt met boeken. Dat betekent dat de laptop wel gedurende een dag wordt gebruikt, maar dat er ook zeker afwisseling is met momenten waarop de leerlingen geen gebruik zullen maken van de laptop. Onze insteek is dat een laptop het onderwijs een extra boost kan geven, maar dat het zeker geen complete vervanging is van alle boeken die we gebruiken. Met online materiaal kan een docent wel goed op maat helpen en leerlingen kunnen hun eigen leerroute volgen.

MENTORAAT

21 Hoe ziet de mentorbegeleiding er op het Han Fortmann uit?
Elke klas krijgt een eigen mentor. De mentor houdt de klas als groep in de gaten, bijvoorbeeld op het sociale aspect en informeert de klas over schoolzaken. De mentor helpt de leerling om zijn weg te vinden. Ook is de mentor het individuele aanspreekpunt van de leerling. De mentor verzorgt ook mentorlessen waarin aandacht wordt besteed aan studievaardigheden en plannen, maar ook aan bijvoorbeeld sociale media en het opstellen van antipestregels. Natuurlijk doet de mentor ook leuke dingen met de groep, zoals een klassenuitje of gezamenlijk iets doen met de feestdagen. In de brugklas hebben de leerlingen t/m november twee mentorlessen in de week, daarna één. De mentor voert ook trialogen:dat betekent dat er een gesprek plaatsvindt tussen ouder, leerling en mentor. Het gesprek gaat over de voortgang en welbevinden van de leerling op school.
22 Wanneer zien de leerlingen hun klas en mentor voor het eerst?
Omdat we weten dat leerlingen het fijn vinden om al voor de zomervakantie te weten bij wie ze in de klas zitten, organiseren wij in juni van dit lopende schooljaar een kennismakingsmiddag. Deze gezellige kennismakingsmiddag staat gepland op 29 juni 2021.

AANMELDEN

23 Wanneer kunnen we ons kind aanmelden voor jullie school?
Inmiddels staat het digitale aanmeldformulier op de website open en kunt u uw kind al aanmelden. De aanmeldingsavonden, waarop de aanmelding met een handtekening van ouder(s) definitief gemaakt wordt, staan gepland op maandag 1 en dinsdag 2 maart 2021. We bekijken afhankelijk van de ontwikkelingen die te maken hebben met Covid-19 nog hoe we deze momenten gaan organiseren.
24 Kan een leerling een voorkeur opgeven bij wie hij in de klas geplaatst wil worden?
Een leerling mag bij aanmelding drie namen opgeven van leerlingen bij wie hij graag in de klas geplaatst wil worden. Uiteraard geldt dat wij ernaar streven om deze wens te vervullen, hoewel we nooit kunnen garanderen of dit daadwerkelijk lukt. In de afgelopen jaren is overigens gebleken dat we deze wens nagenoeg altijd kunnen vervullen.
25 Kan een keuze voor een bepaalde klas ook nog tussentijds worden teruggedraaid?
Ons uitgangspunt is dat een leerling met een lekker gevoel naar school moet komen om goed te kunnen leren. Mocht blijken dat een leerling door een verkeerde keuze niet lekker naar school gaat, gaan we uiteraard met elkaar het gesprek aan om te zoeken naar een passende oplossing. Mocht het switchen naar een andere klas de oplossing zijn, dan zullen we dit uiteraard voor de leerling in gang zetten.
26 Wat betekenen ‘switchuren’ en hoe werkt dat dan?
Switchuren zijn er voor leerlingen die merken dat zij bij een bepaald vak over voldoende kennis en vaardigheden beschikken en minder uitdaging in het vak kunnen vinden. In overleg met mentor (en teamleider) wordt vervolgens besproken hoe het switchuur wordt vormgegeven: een leerling kan bijvoorbeeld een bepaald vak een lesuur minder volgen in ruil voor het zelfstandig werken in de mediatheek voor een vak waar hij meer moeite mee heeft. Ook kan een leerling zelf een voorstel doen: wil een leerling een maatschappelijk project organiseren of zelf op onderzoek uit? Veel kan in overleg!