Leermiddelen

Het Trinitas College krijgt, zoals alle vo-scholen in Nederland, een vergoeding voor de schoolboeken van de overheid. Ouders hoeven dus niet te betalen voor leerboeken, werkboeken, projectboeken, tabellenboeken, examenbundels, eigen leermateriaal van de school, de licentiekosten van digitaal lesmateriaal, cd’s en dvd’s met lesmateriaal.

Leerlingen zijn verplicht boeken uit het boekenpakket te kaften en ervoor te zorgen dat deze boeken het hele jaar gekaft blijven. Boeken mogen uitsluitend in een stevige waterdichte boekentas of rugzak vervoerd worden. Schade aan of vermissing van het geleende lesmateriaal dient te worden vergoed. Het verschuldigde bedrag moet onmiddellijk bij het inleveren van de boeken worden voldaan.

Lesmaterialen en ondersteunende materialen die niet specifiek voor één leerjaar bedoeld zijn, zoals een atlas, een woordenboek of een rekenmachine, zijn niet gratis. Deze materialen moeten door (de ouders van) de leerlingen zelf worden aangeschaft. Ouders worden hierover door middel van een brief geïnformeerd. Het (interne) boekenfonds is verantwoordelijk voor de distributie van de gratis leermiddelen.

Schoolkosten

Vrijwillige ouderbijdrage
Onze school ontvangt voor het normale onderwijsprogramma financiering vanuit het ministerie van OCW. Hiermee worden de kosten van de school en de lessen betaald. Daarnaast organiseren wij tal van activiteiten die buiten het normale onderwijsprogramma vallen, maar wel een belangrijke bijdrage leveren aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van onze leerlingen. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen, vragen we een bijdrage van de ouders.
Deze ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter, maar is niet vrijblijvend. Uit ouderbijdrage worden de volgende activiteiten gefinancierd: kennismakingsdagen, excursies, werkweken, uitwisselingen, vieringen, het werk van de oudervereniging, culturele manifestaties als toneel, muziek en film. Ook de collectieve ongevallenverzekering wordt uit de ouderbijdrage gefinancierd. Wij gaan ervan uit dat alle leerlingen aan alle activiteiten zullen deelnemen en van alle voorzieningen gebruik maken. Indien ouders desalniettemin hiermee niet kunnen instemmen, dan kunnen zij dit schriftelijk laten weten. Het (gedeeltelijk) niet betalen van de ouderbijdrage impliceert ook dat de leerling niet aan deze activiteiten kan deelnemen en/of niet van de voorzieningen gebruik kan maken.

Klik voor informatie over de schoolkosten voor schooljaar 2019-2020 hier.

Betaling via WIS-Collect
Voor de ouderbijdrage, kosten van facultatieve reizen en overige kosten maakt het Trinitas College gebruik van het betalingssysteem WIS-collect. Jaarlijks ontvangt u aan het begin van het schooljaar voor de betaling van de ouderbijdrage een mail met een link naar een digitale factuur, die u direct kunt betalen via iDeal of een overboeking. De link zal verstuurd worden naar het e-mailadres dat in ons administratieprogramma SOMToday geregistreerd is als het e-mailadres van de betalende ouder. Het is van groot belang dat wij beschikken over het juiste e-mailadres. We verzoeken u vriendelijk dit e-mailadres te controleren en actueel te houden.

Financiële tegemoetkoming ouderbijdrage
In een aantal gemeentes kunnen ouders, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming in de ouderbijdrage. Klik hier voor meer informatie.

Verzekeringen
Ten behoeve van de leerlingen is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze geldt uitsluitend voor lichamelijk letsel. Schade aan materiële zaken (bijvoorbeeld bril, boeken, kleding) wordt niet vergoed. De verzekering is van kracht op schooldagen gedurende school- en reistijd. Een buitenlandse reis (in schoolverband), ook in de vakantie, valt daar ook onder. Hiervoor is tevens een doorlopende reisverzekering afgesloten. Ook leerlingen die stage lopen zijn verzekerd. Bij een ongeval dat binnen de termen van de verzekering valt, moet zo spoedig mogelijk een verzekeringsformulier worden ingevuld en opgestuurd. Dit formulier is te verkrijgen bij de financiële administratie van de school. De verzekeringen kennen maximale vergoedingen.